معرفی مدیران

رییس ، معاونین و مدیران ستادی مؤسسه

ریاست موسسه:دکتر محمد پورکاظمی

دکترای تخصصی - ژنتیک مولکولی

مرتبه علمی:استاد

بیوگرافی علمی(CV)

پست الکترونیکی:pourkazemi@ifro.ir

تلفن: 88307788 نمابر: 88834054

معاونت ترویج و انتقال یافته ها:دکتر همایون حسین زاده

دکتری تخصصی - فیزیولوژی جانوری

مرتبه علمی: استاد

بیوگرافی علمی(CV)

پست الکترونیکی:h_hosseinzadeh@ifro.ir

تلفن: نمابر:

معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی:دکتر یزدان مرادی

دکتری تخصصی -علوم و صنایع غذایی

مرتبه علمی:دانشیار پژوهشی

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:y.moradi@ifro.ir

تلفن: 44787582

معاونت پژوهش و فناوری:دکتر عباس متین فر

دکتری تخصصی - بیولوژی دریا

مرتبه علمی:دانشیار پژوهشی

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:a_matinfar@ifro.ir

تلفن: نمابر:

مشاور رییس موسسه:دکترسهراب رضوانی

دکترای تخصصی - ژنتیک مولکولی

مرتبه علمی: استاد

بیوگرافی علمی(CV)

پست الکترونیکی:Rezvani@ifro.ir

تلفن:

مدیریت اطلاعات و ارتباطات علمی:دکتر ابولفضل سپهداری

دکتری تخصصی - بهداشت و بیماری های آبزیان

مرتبه علمی: استادیار

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:asepahdari@ifro.ir

تلفن:

مشاور رییس و مدیر حوزه ریاست:دکتر فرخ پرافکنده حقیقی

دکتری تخصصی - بیولوژی دریا

مرتبه علمی: استادیار

بیوگرافی علمی(CV)

پست الکترونیکی:f_parafkandeh@ifro.ir

تلفن: نمابر:

رییس بخش آبزی پروری:دکتر سیدرضا سیدمرتضایی

دکتری تخصصی - بهداشت و بیماری های آبزیان

مرتبه علمی: استادیار

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:r_mortezaei@ifro.ir

تلفن:

رییس بخش اکولوژی منابع آبی:دکتر نیما پورنگ

سردبیر مجله Iranian Journal of Fisheries Sciences

دکتری تخصصی - محیط زیست دریا

مرتبه علمی:دانشیار

بیوگرافی علمی(CV)

پست الکترنیکی:n_pourang@ifro.ir

تلفن:

رییس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان:دکتر تورج ولی نسب

رییس اداره بین الملل و سازمان های تخصصی

دکترای تخصصی - شیلات

مرتبه علمی: استاد

بیوگرافی علمی(CV)

پست الکترونیکی:ifrsi@ifro.ir

تلفن:

رئیس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان:دکتر سید جلیل ذریه زهرا

دکتری تخصصی - بهداشت و بیماری های آبزیان

مرتبه علمی: دانشیار

بیوگرافی علمی(CV)

پست الکترونیکی:zorrieh@ifro.ir

تلفن:

رییس بخش هماهنگی امور پژوهشی:دکتر محمود حافظیه

دکتری تخصصی - تکنولوژی آبزی پروری

مرتبه علمی:دانشیار

بیوگرافی علمی(CV)

پست الکترونیکی:jhafezieh@ifro.ir

تلفن:

رییس گروه اطلاعات علمی:دکتر شهلا جمیلی

دکتری تخصصی - اکو فیزیولوژی آبزیان

مرتبه علمی: دانشیار

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:s_jamili@ifro.ir

تلفن:

رییس گروه استاندارد سازی و نظارت فنی آزمایشگاه ها:فریبا اسماعیلی

کارشناس ارشد محیط زیست

مرتبه علمی: مربی پژوهشی

بیوگرافی علمی(CV)

پست الکترونیکی:fesmaeili@ifro.ir

تلفن:

رئیس گروه اقتصادی و اجتماعی:

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:

تلفن:

مدیر امور اداری و پشتیبانی:عباس توکل

کارشناس ارشد مدیریت

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:a.tavakol@ifro.ir

تلفن:

مدیر امور مالی:مهدی نامدار

کارشناس حسابداری

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:m.namdar@ifro.ir

تلفن:

مدیر برنامه ریزی و بودجه:علیرضا رضوانی

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:a-rezvani@ifro.ir

تلفن:

مدیر امور حقوقی و قراردادها:سید حسین میران
کارشناس حقوق قضایی

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:h.miran@ifro.ir

تلفن:

مدیر روابط عمومی:دکتر شهرام دادگر

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:

تلفن:

مدیر اداره فنی و مهندسی:سیامک ایرانپور

کارشناس عمران

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:s.iranpour@ifro.ir

تلفن:

روسای پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به مؤسسه

رییس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور:دکتر جاسم غفله مرمضی

دکتری تخصصی - شیلات

مرتبه علمی: استاد

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:j.ghafle@areeo.ac.ir

تلفن:33921762-061نمابر:33921761-061

رییس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان:دکتر محمد صدیق مرتضوی

دکتری تخصصی - شیمی دریا

مرتبه علمی:دانشیار

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:ms.mortazavi@ifro.ir

تلفن:3340017-0761

معاون پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان:رضا دهقانی
کارشناس ارشد - بیولوژی ماهیان دریا
مرتبه علمی:مربی پژوهشی

بیوگرافی علمی(CV)

پست الکترونیکی:r_dehghani@ifro.ir
تلفن:3340017-0761

رییس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی:دکتر علی اصغر خانی پور

دکتری تخصصی - تکنولوژی صید صنعتی آبزیان

مرتبه علمی:دانشیار

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:a_khanipour@ifro.ir

تلفن:44424052-013 نمابر:44423070-013

معاون تحقیقاتی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی:دکتر علیرضا ولی پور

دکتری تخصصی - تغذیه آبزیان

مرتبه علمی: استادیار

بیوگرافی علمی(CV)

پست الکترونیکی:valipour@ifro.ir

تلفن:44424052-013 نمابر:44423070-013

رییس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر:دکترحسن نصراله زاده ساروی

دکتری تخصصی

مرتبه علمی: استادیار پژوهشی

بیوگرافی علمی(CV)

پست الکترونیکی:

تلفن:7-3462496 -0151 نمابر:3462491 -0151

معاون تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر:دکتر حسن فضلی

دکتری تخصصی -ارزیابی ذخایر آبزیان

مرتبه علمی:دانشیار

بیوگرافی علمی(CV)

پست الکترونیکی:h_fazli@ifro.ir

تلفن01513462512 نمابر:01513462495

سرپرست پژوهشکده میگوی کشور:دکتر بابک قائدنیا

دکتری تخصصی -قارچ شناسی

مرتبه علمی:استادیار

بیوگرافی علمی(CV)

پست الکترونیکی:ghaednia@isrc.ir

تلفن: 09173713818

رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور:دکترسید عباس حسینی

دکتری تخصصی شیلات گرایش فناوری صید آبزیان

مرتبه علمی:استادیار

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:ab_hossaini@yahoo.com

تلفن:2220450 -2220452 - 2220991 – 0545 نمابر:2220537 – 0545

سرپرست انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری:دکتر محمدعلییزدانی ساداتی

دکترای تخصصی - تکثیر و پرورش

مرتبه علمی:

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:yazdani@sturgeon.ir

تلفن:5743721-0132 نمابر:5743722-0132

معاون تحقیقاتی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری:دکترشهرامعبدالملکی

دکترای تخصصی - بیولوژی دریا

مرتبه علمی:استادیار

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:s_abdolmalaki@ifro.ir

تلفن:5743721-0132 نمابر:5743722-0132

رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی:دکترکوروشامینی

دکتری تخصصی - فیزیولوژی جانوری

مرتبه علمی:استادیار

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:kourosh_a_ca@yahoo.com

تلفن:2222601-0171 نمابر:2240290-0171

سرپرست معاونت پژوهشی مرکز ذخایر آبزیان آبهای داخلی:غلامعلیبندانی

کارشناس ارشد شیلات

مرتبه علمی:مربی پژوهشی

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:

تلفن:2269424-0173 نمابر:2240290-0171

سرپرست مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی:دکترمحمودمحسنی

دکتری تخصصی - تغذیه ماهی

مرتبه علمی:استادیار

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:mahmoudmohseni@yahoo.com

تلفن:54245533-011

رییس مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غربی آسیا:دکتر یوسفعلیاسدپور

دکتری تخصصی - شیلات

مرتبه علمی: استادیار

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:Asadnazlo@yahoo.com

تلفکس: 4362728-0441 تلفن: 4363046 – 4362727 – 0441

معاون تحقیقاتی مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غربی آسیا:دکترعلینکوئی فرد

دکتری تخصصی -بهداشت وبیماریهای آبزیان

مرتبه علمی:

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:dr.nekuiefard@gmail.com

تلفن:4362728 ـ 0441

سرپرست مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی(شهید مطهری یاسوج):دکتر علیرضاقائدی

دکترای تخصصی - تغذیه آبزیان

مرتبه علمی:

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:alirezaghaedi@ifro.ir

نمابر: 07433262315 تلفن 07433262314

رییس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور:نسرینمشایی

کارشناس ارشدبیوسیستماتیک

مرتبه علمی:مربی پژوهشی

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:nassrinmashaii@yahoo.com

تلفن:6-03532437313

رئیس ایستگاه تحقیقاتی پرورش میگوی حله:قاسمغریبی

کارشناس ارشدتکثیر و پرورش

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:q.gharibi@isrc.ir

تلفن:4549262-0771 نمابر:2522782-0771

رئیس ایستگاه تحقیقاتی مولد سازی میگوی بندرگاه:رضاقربانی واقعی

دکتری تخصصی - شیلات

مرتبه علمی: استادیار

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:r.ghorbani@isrc.ir

تلفن:4549262-0771 نمابر:2522782-0771

رییس ایستگاه قره سو:یوسفایری

کارشناس ارشد شیلات

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:yousef_er47@yahoo.com

تلفن:09111783868-34402354 -0173نمابر:4262354-0172

رییس ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرم تنان خلیج فارس- بندرلنگه:غلامرضاارگنجی

کارشناس ارشد شیلات

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:arganji_r@yahoo.com

تلفن:07622242129 نمابر:07622224913

رییس ایستگاه تحقیقات شیلاتی و اکولوژی دریای خزر-خیرود:

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:

تلفن:01913152558- 01913153295 نمابر:01913152559

رییس ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره):مجتبی ذبایح نجف آبادی

کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان

بیوگرافی علمی (CV)

پست الکترونیکی:zabaye2005@gmail.com

تلفن:06522529451-09161117536 نمابر:06512248745