طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه:‌ بررسی شرایط وتوان تولید ماهی قزل آلای رنگین کمان دراستخرهای احداث شده درایستگاه تحقیقاتی گلپایگان
توضیحات:شماره مصوب یا کد پروژه: 93101-12-38-2 واحد اجرا: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان محل اجرا: ایستگاه تحقیقاتی گلپایگان نام هماهنگ کننده/ مجری: سید کمال الدین علامه سال شروع: 93/1/1 سال خاتمه 95/1/1
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

استفاده بهینه و یا چندمنظوره ازمنابع آبی درراستای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان که یکی از با ارزش ترین ماهیان پرورشی می باشد،نه تنها کمک بسزایی به افزایش تولید ماهی می نماید بلکه موجبات رشد اقتصادی و مصرف این منبع پروتئینی با ارزش توسط اقشار مختلف جامعه را فراهم می آورد. در ایستگاه تحقیقات دامپروری گلپایگان (ازایستگاههای تابعه مرکز اصفهان) دوحلقه چاه آب وجود داردکه تاکنون برای آبیاری زمین های تحت کشت مورد استفاده قرار می گرفته است. ازآنجایی که امرتولید و پرورش ماهی بدون هیچ عوارضی درکنارزراعت قابل انجام است این مطالعه با هدف دستیابی به داده های علمی ومستند می تواند باعث تشویق و ترغیب کشاورزان و به عبارتی ترویج پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان درمنطقه گلپایگان گردد. در مطالعه حاضر، توانایی تولید 9 استخر سیمانی (احداث شده در ایستگاه تحقیقاتی گلپایگان) به ابعاد 5/1 × 2/2 × 19 متر در دو مرحله شامل تولید بچه ماهی (تا 50 گرم) و پروار ماهی قزل آلای رنگین کمان (تا 300 گرم) بررسی شد. برای تولید بچه ماهی از 3 تیمار شامل 100، 115 و 130 قطعه بچه ماهی در مترمربع با میانگین وزن اولیه 1 ± 5 گرم و در مرحله پرورش ماهی پرواری از 3 تیمار با 60، 70 و 80 قطعه در مترمربع با میانگین وزن اولیه 5 ± 65گرم استفاده گردید. در هر دو مرحله، آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 3 تکرار به مدت 75 روز در مرحله تولید بچه ماهی و 180 روز در مرحله ماهی پرواری انجام شد.

نتایج:

در مرحله تولید بچه ماهی، به طور کلی نتایج نشان داد که تیمار 100 قطعه در مترمربع به طور معنی داری افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل خوراک پایین ترینسبت به تیمارهای 115 و 130 قطعه در مترمربع داشته است. همچنین،بیشترین میزان رشد ویژه و نسبت بازده پروتئیننیز به تیمار 100 قطعه در مترمربع تعلق داشت. در مرحله دوم آزمایش (ماهی پرواری)، بیشترین افزایش وزن، میزان رشد ویژه و نسبت بازده پروتئین و همچنین کمترین ضریب تبدیل خوراک در سه مقطع زمانی 60، 120 و 180 روزگی به تیمار 60 قطعه در مترمربع تعلق داشت که با تیمارهای 70 و 80 قطعه در مترمربع تفاوت معنی داری نشان داد.بنابراین، تراکم بهینه در استخرهای مورد نظر (ایستگاه تحقیقاتی گلپایگان) برای تولید بچه ماهی برابر 100 قطعه در مترمربع و برای ماهی پرواری 60 قطعه در مترمربع توصیه می گردد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر به خوبی در منطقه گلپایگان و مناطق مشابه قابل ترویج است. به پرورش دهندگان ماهی قزل آلای رنگین کمان توصیه می شود برای تولید بچه ماهی از تراکم 100 قطعه در مترمربع و برای تولید ماهی پرواری از تراکم 60 قطعه در مترمربع استفاده نمایند.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

کلیه مناطق گلپایگان، خوانسار و فریدن و همچنین مناطق مشابه می توانند از نتایج این مطالعه به خوبی استفاده نمایند. به کلیه کشاورزانی که از استخرهای دو منظوره بهره می برند توصیه می شود با اصلاح استخرهای خود از تراکم مناسب استفاده کنند.

تعداد بازدید:320
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co