طرح ها و پروژه ها
عنعنوان پروژه:‌ ایجاد بانک اطلاعاتی گیاهان آبزی - فاز نخست: مطالعات انجام شده در سطح ملی
توضیحات:شماره مصوب: -950785-95029-9501-035-12-12- 1248 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: ستاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: نیما پورنگ سال شروع: 95/7/1سال خاتمه: 96/7/1
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

نظر به اهمیت قابل ملاحظه گیاهان آبزی از دیدگاههای مختلف (اکولوژیک، مدیریت منابع، اقتصادی، اجتماعی، پژوهشی و ...)، ایجاد یک بانک جامع اطلاعاتی، موجب تسهیل و تسریع در حصول اهداف مورد نظردر سطح ملی خواهد داشت.به بیانی دیگردر اختیار داشتن شمایی از نقاط قوت و ضعف اطلاعات مرتبط موجود (به تفکیک موضوعات مختلف) در سطح ملی موحب امکانپذیر شدن برنامه ریزی مناسب تر مسئولان ملی ذیربط در سطوح مختلف خواهد شد.در این مطالعه اطلاعات موجود در سطح کشور در زمینه گیاهان آبزی از دیدگاههای مختلف منجمله:منطقه جغرافیایی (اکوسیستم های دریایی و داخلی کشور) ،ماهیت و کاربرد های تحقیقات انجام شده، تاکسون های مورد بررسی ، نوع و محل انتشارمطالعات مرتبطگردآوری گردید.

نتایج:

بر اساس مطالعات انجام شده در سطح ملی، بطور کلی بیش از 284 گونه گیاه آبزی و نیمه آبزی آوندی در کشور گزارش شده است که گونه های مزبور به 127 جنس و 57 خانواده تعلق دارند و از این میان 3/80 درصد در زمره هلوفیت ها ، 9/13 درصد غوطه ور،5/3 درصد برگ شناورو 3/2 درصد برگ شناور آزادمی باشند. از دیدگاه پراکنش بیشترین و کمترین تعداد گیاهان آبزی به ترتیب در شمال و شرق کشور شناسایی شده اند.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

با عنایت به اینکه در صورت عدم شناخت کامل ویژگی های زیستی و ژنتیکی گیاهان آبزی، حفاظت از این ذخایر ژنتیکیارزشمند ، امکانپذیر نخواهد بود، برنامه ریزی هدفمند در مسیر تکمیل اطلاعات موجود کاملاالزامی به نظر می رسد. در این راستا در الویت قرار دادن اقدامات ذیل بسیار حائز اهمیت می باشد:الف) شناسایی گیاهان آبزی غیربومی و مهاجم مانندAzollafilliculoidesوEichhorniacrassipes.ب) ضرورت ایجاد بانک ذخایر ژنتیکی گیاهان آبزی با الویت گونه های در معرض خطر و آسیب پذیر

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

توصیه های مذکور شمول کلیه اکوسیستم های آبی داخلی کشور می باشند.

تعداد بازدید:335
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co