طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح:‌ ایجاد بانک اطلاعاتی گیاهان آبزی، ماکرو جلبک ها و فیتوپلانکتون های منابع آبی کشور - فاز نخست: مطالعات انجام شده در سطح ملی
توضیحات:شماره مصوب: 95029-9501-035-12-12- 0148 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: ستاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: نیما پورنگ سال شروع: 95/7/1سال خاتمه: 96/7/1
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

با توجه به اهمیت قابل ملاحظه و رو به تزاید گیاهان آبزی، جلبک های پرسلولی و فیتوپلانکتون ها از دیدگاههای مختلف (اکولوژیک، مدیریت منابع، اقتصادی، اجتماعی، پژوهشی و ...)، ایجاد یک بانک جامع اطلاعاتی، به صورت بالقوه نقشی موثر در نیل به اهداف ترسیم شده در زمینه های مرتبط در سطح ملی ایفا خواهد نمود.در این مطالعه اطلاعات مرتبط موجود در سطح کشور از دیدگاههای مختلف بویژه موارد ذیل گردآوری گردید: منطقه جغرافیایی ،تاکسون های مورد بررسی،ماهیت و کاربرد های تحقیقات انجام شده، نوع و محل انتشارمطالعات مرتبط

نتایج:

بر اساس مطالعات انجام شده در سطح ملی، بطور کلی بیش از 284 گونه گیاه آبزی و نیمه آبزی آوندی در کشور گزارش شده است. از دیدگاه پراکنش بیشترین و کمترین تعداد گیاهان آبزی به ترتیب در شمال و شرق کشور شناسایی شده اند.در حال حاضر آخرین چک لیست منتشر شده جلبک های دریایی کشور شامل309 گونه می باشد.بر اساس آخرین چک لیست های موجود، گونه های پلانکتونی حوزه جنوبی دریای خزر491 گونه در 11 شاخه دسته بندی گردید. در مجموع در بررسی اکوسیستم های متنوع آبهای داخلی 802 گونه فیتوپلانکتونی از هشت شاخه شناسایی شده اند.تعداد گونه های فیتوپلانکتونی شناسایی شده در آبهای ایرانی خلیج فارسبه 244 مورد بالغ می گردد.در مجموع با مرور منابع علمی معتبر متعدد (بیش از 300 ماخذ) می توان چنین استنباط نمود که مطالعات و پژوهش های انجام شده در خصوص گیاهان آبزی ، جلبک ها و فیتوپلانکتون ها دراکوسیستم های آبی کشور نسبتا محدود می باشد و خلاء علمی موجود بخصوص در مقایسه با جانداران غیرآبزی کاملا محسوس می باشد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

با توجه به اینکه در صورت عدم شناخت کامل ویژگی های زیستی و ژنتیکی این آبزیان، حفاظت از این ذخایر ژنتیکی ارزشمند ، عملا غیرممکن خواهد بود، لذا برنامه ریزی منسجم و هدفمند در مسیر تکمیل اطلاعات موجود کاملا ضروری به نظر می رسد. در این راستا در الویت قرار گرفتن مطالعات، پژوهش ها و اقدامات ذیل بسیار حائز اهمیت می باشد: الف) شناسایی گونه های آسیب پذیر و در معرض خطر و مناطق پراکنش آنها در سطح کشور ب) شناسایی عوامل اصلی تخریب زیستگاه گونه های مزبور پ) ضرورت تمرکز بر شناسایی گونه های غیربومی و مهاجم ت) ضرورت ایجاد بانک ذخایر ژنتیکی آبزیان مزبور با الویت گونه های در معرض خطر و آسیب پذیر

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

توصیه های فوق الذکر شمول کلیه اکوسیستم های آبی داخلی و دریایی کشور می باشند.

تعداد بازدید:326
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co