طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه: مطالعه مقایسه ای اثرات زیستی استفاده ازسیست دکپسوله آرتمیاارومیانا و غذای تجاری درلارو ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)
توضیحات:شماره مصوب: 91148-12-79-2 واحد اجرا: مرکزتحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا: آذربایجان غربی نام مجری:علی نکوئی فرد سال شروع:91/10/1 سال خاتمه: 96/4/1
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

ماهیآزاددریایخزربانامعلمی Salmo trutta caspiusنوعیقزل آلایقهوه ایاستکهدرشمال غربی تا غرب وجنوب غربیدریای خزرازرودخانهترک تاسفیدرودپراکنش دارد . اینماهیدریازیرودکوچبودهوبرایتخمریزیبهرودخانه هایاستانهایگیلان،مازندرانوگلستانازجملهرودخانه هایچالوس،بابلرود،سفیدرود،سردآبرود،تنکابن،شفارودو ...وارد می شود. بهدلیلکاهش ذخایرماهیآزاد در دریای خزر ، تکثیروپرورشمصنوعیاینگونه توسط سازمان شیلات ایران ازسال1358شروعوبهعنواناصلی ترینراهحلدرافزایش ذخایراینماهیمطرحگردید .هر ساله 700هزار قطعه بچه ماهی 5گرمی توسط مرکز کلاردشتبه دریای خزررهاسازی می شود.بنابر سیاست های شیلات در معرفی گونه های جدید طبق آمارسال 96 حدود 30 تن این ماهی در کشور تولید شده است .مشکلاصلیتکثیروپروشماهیآزاددریایخزردرایران،تلفات25-20درصدیبچهماهیاننورس درمراحلاولیهتغذیهفعالمیباشد. نقش حیاتی تغذیه در مراحل اولیه لاروی آبزیان با خوراک دارای اسیدهای چرب غیر اشباع کافی در ارتقاء سلامت وکاهش تلفات توسط محققین بسیاری گزارش شده است. اثراین اسیدهای چرب دخالت در ساختار غشایی سلول وحفظ خاصیت ارتجاعی غشاء سلول، تنظیم سیستم اسمزی، سنتزهورمونهای غدد درون ریز و همچنین فعال نمودن سیستم ایمنی بدن آبزیان میباشد. پژوهشحاضربرایاولینباراثرسطوح مختلف استفاده از سیست دکپسوله آرتمیابررشدوبقالاروماهیآزاددریایخزرتا وزن1گرمموردبررسیقرارگرفت.

نتایج:

نتایج نشان داد 25درصد سیست پوسته زدایی شده آرتمیا و75درصدخوراک کنسانتره با 64/0 درصد از لحاظ ضریب تبدیل غذایی ، 55/0 درصد نرخ رشد ویژه ، 26/0درصد شاخص رشد موثره ،31/154 واحد شاخص تغذیه موثره، شاخص ضریب چاقی 96/0و 91/99 درصد زنده مانی برترین اثر را بین گروه های مختلف داشت. براساس یافته های تحقیق با جلوگیری ازکاهش تلفات 20 درصدی می توان 140هزار لارو رها شونده و در افق 1400 شیلات که 20 میلیون بچه ماهی مورد نیاز است5/4 میلیون عدد به ارزش افزوده 4/10 میلیارد تومان در این صنعت سبب خواهدشد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

1-محاسبه غذای روزانه لاروماهی آزادخزر برحسب جدول غذایی استاندارد آن

2-جایگزین 25 درصدی غذای خشک کنسانتره لاروی محاسبه شده با سیست خشک دکپسوله آرتمیا اورمیانا

3-تغذیه لاروها به میزان حداقل 8 نوبت در روز با غذای محاسبه شده

4-شروع تغذیه روزانه ابتدا با سیست دکپسوله آرتمیای محاسبه شده بصورت پاشیدن توسط نمک دان در تراف های حاوی ماهی

5-حداقل زمان غذادهی در هر تراف 5 دقیقه باشد

6-وعده های بعدی غذادهی روزانه از 75 درصد خوراک کنسانتره باشد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

1-مراکز بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی سازمان شیلات ایران

2-اتحادیه تکثیرکنندگان ماهیان سردآبی کشور

3-مراکزتکثیرو پرورش ماهیان سردآبی کشور

تعداد بازدید:333
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co