طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه:‌ایجاد بانک اطلاعاتی فیتوپلانکتون های دریای خزر و آبهای داخلی کشور- فاز نخست: مطالعات اجرا شده در سطح ملی
توضیحات:شماره مصوب: 950789-95029-9501-040-12-12-1248 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: ستاد موسسه نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: فرشته اسلامی سال شروع: 95/7/1 سال خاتمه: 96/7/1
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

فیتوپلانکتون اولین موجودات زنجیره غذایی دریا به شمار رفته که ازطریق سنتز نوری، گازکربنیک را به اکسیژن تبدیل و تکثیر می یابند و در چرخه مواد مغذی و انتقال انرژیبه حلقه های بعدی زنجیره غذایی نقش مهمی در اکوسیستم­های آبی ایفاد می کنند.تهیه چک لیست گونه ایبه عنوان پایه ای جهت مطالعات لیمنولوژیکی، ارزیابی های زیست محیطی ، بیوژئوگرافی و شناخت پتانسیل های اکوسیستم های آبیمفید می باشد.این پروژه یکی از پروژه های زیر طرح ایجاد بانک اطلاعاتی گیاهان آبزیباهدف جمع آوری و طبقه بندی نتایج مطالعات انجام شده در حوزه جنوبی دریای خزر و آبهای داخلی و ارائه چک لیست می باشد. در این بررسی کارهای تحقیقاتی انجام شده در حوزه جنوبی دریای خزر و اکوسیستم های آبهای داخلیدر قالب گزارشات نهایی، پایان نامه های دانشجویی ، مقالات داخلی و خارجی ،کارهای موردی و ...جمع آوری گردید.

نتایج:

در بررسی گونه های حوزه جنوبیدریای خزر491 گونه در 11 شاخه دسته بندی گردید.شاخهBacillariophyta وChlorophytaبا بیشترین تعدادبه ترتیب 38% و22% تعداد گونه ها را به خود اختصاص داده اند. جنس هایNavicula ،NitzchiaوChaetocerosبه ترتیب 24،22و 18 گونه بیشترین تعداد را در شاخهBacillariophyta به خود اختصاص داده اند.در بررسی اکوسیستم های متنوع آبهای داخلی 802 گونه فیتوپلانکتونی مربوط به شاخه هایBacillariophyta ،Chlorophyta ،Cyanophyta ،Euglenophyta،Pyrrophyta ،Chrysophyta ،Xantophyta وCryptophyta لیست شده است به طوری کهBacillariophyta با 285 گونه 36% کل گونه ها را به خود اختصاص داده و در ردیف اول از لحاظ تعدادگونه قرار گرفته است. شاخهChlorophyta ،Cyanophyta ،Euglenophyta وPyrrophyta به ترتیب درردیف های بعدی می باشند.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

باتوجه به اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی ضرورت دارد که شناسایی ژنتیکی فیتوپلانکتونبومی در اولویت مطالعات قرار گیرد و بانک اطلاعات مربوطه ایجاد و مستمرا به روز رسانی شود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

حوزه جنوبی دریای خزر و اکوسیستم های آبهای داخلی

تعداد بازدید:328
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co