طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه:‌ مطالعه بررسی روند تغییرات جوامع آبزیان تالاب انزلی
توضیحات:شماره مصوب: 9351-12-73-14 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: مریم فلاحی کپورچالی سال شروع: 93/2/1سال خاتمه: 95/11/1
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

بررسی ارزیابی دقیقی از میزان باروری تالاب انزلی و میزان ذخایر آن نیازمند برآورد تولیدات اولیه و ثانویه در تالابمی باشد.بررسی شاخصه های جمعیتی فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون ، بی مهره گان کفزی به عنوان موثرترین گروه های زیستی در ارزیابی کیفیت منابع آبی، می تواند تغییرات احتمالی زیست محیطی ایجاد شده در اکوسیستم تالاب را مشخص نماید.جهت برآورد میزان تقریبی ذخایر ماهیان جهت بهربرداری پایدارو همچنین معرفی گونه های اقتصادی در تالاب انزلی،ضرورت بررسی روند تغییرات آبزیان تالاب انزلی به شدت محسوس بوده تا بتوان جهت حفظ و احیاء آن کوشید .این پروژه سعی دارد به بررسی تغییرات فعلی جنس ها وگروه های مهم فیتوپلانکتون ، زئوپلانکتون، بنتوز، ماهیان و نیز شرایط تروفی تالاب و مقایسه آن با مطالعات گذشته بپردازد. اینبررسیدر10ایستگاه و از اردیبهشت ماه 1393 الی فروردین ماه1394 انجام شد.

نتایج:

با توجه به شاخص های تروفی کلروفیل و عمق سکشی دیسک همه مناطق تالاب انزلی در حد هاپرتروف برآوردشدند. بر اساس غلظت کل نیتروژن و غلظت اکسیژن محلول کلیه مناطق تالاب در محدوده یوتروف بودند.براساس نتایج حاصله دراین بررسیها 91 جنس فیتوپلانکتون و 72 جنس زئوپلانکتون مورد شناسایی قرارگرفتند. بیشترین تراکم فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون به ترتیب در ایستگاه مرکز تالاب غرب وکومه شیجان مشاهده گردید. شاخههایCyanophyta وBacillariophytaاز فیتوپلانکتون و شاخهRotatoriaدرتمامی ایستگاههاغالب بوده است.14 گروه از کفزیان در تالاب انزلی شناسایی شدند که دو خانوادهChronomidae وTubificidaeاز نظر فرا وانی و پراکنشفون غالب بوده اند.حداکثر تراکم در ایستگاه سیاه درویشان بدست آمد. ذرات سیلت و رس در اکثر ایستگاه هابیش از85در صد از ترکیب دانه بندی رسوبات بستر تالاب را شامل شدند. بر اساس آنالیزCCAدرصدمواد آلی (%TOM) و دانه بندی رسوبات بستر بر فراوانی شیرونومیدتاثیر گذار بوده وفراوانی توبیفیسیده ها وکل کفزیان متاثرازاین عوامل نبودهاند . در در طی یک سال نمونه برداری تعداد2763 ماهی از 25 گونه مختلف شناسایی گردید . سه گونه ماهی غیر بومی کاراس، گامبوزیا و تیزکولی تالاب انزلی با 6/63 درصد بیشترین تعداد ماهیان صید شده را تشکیل که در همه ایستگاه های دارای پراکنش بودند. از کل ماهیان صید شده، 59 درصد جزء ماههای اقتصادی تالاب انزلی بودند.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

طبق نتایج تالاب انزلی یوتروف و در برخی نقاط هایپرتروف بوده و برای بهبود شرایط کیفی آب و بالا بردن تنوع گونه ای می بایست ورود آلاینده های مختلف شهری ، صنعتی و کشاورزی کنترل گردد و احیاء تالاب انزلی بسرعت انجام شود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

با توجه به اینکه تالاب انزلی اکوسیستمی است که فاضلابهای شهری ، خانگی و صنعتی وارد آن می شود. و سالانه رسوبات زیادی در آن انباشته می شود، مطالعات این طرح در سایر تالابهایی که ویژگی تالاب انزلی دارند نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

تعداد بازدید:318
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co