طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه:‌ بررسی قابلیت استفاده از بافت های سخت و نرم یک گونه از ماهیان استخوانی دریای خزر (Rutilus kutum) در پایش زیستی منطقه مطالعاتی از طریق انگشت نگاری عنصری
توضیحات:شماره مصوب: 94001-9456-12-12-14 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: ستاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: فریدون عوفی سال شروع: 94/7/1 سال خاتمه: 96/6/30
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

امکان استفاده از اندام‌های سخت بدن ماهیان (بویژه اتولیت) به عنوان ابزاری برای پایش زیستی آلاینده‌های حاصل از فعالیت‌های انسانی در اکوسیستم‌های آبی توسط برخی پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تفاوت‌های قابل ملاحظه در قابلیت‌های ساختارهای سخت گونه‌های مختلف ماهیان، ادامه این قبیل تحقیقات کاربردی ثمربخش خواهد بود. در چند دهه گذشته، شرایط زیست محیطی دریای خزر بواسطه تأثیرات عوامل مختلف به طور قابل توجهی تغییر کرده است. با توجه به برخی مشخصات ماهی سفید، به نظر می رسد که این گونه دارای قابلیت استفاده به عنوان یک پایشگر زیستی مناسب برای اکوسیستم های آبی می باشد.هدف اصلی از اجرای این پروژهبررسیقابلیتاستفادهازپنجبافتسخت (اتولیت،فلس،شعاعسختباله،عدسیچشمومهره های پشتی)وهمچنیندوبافتنرم(عضلهوکبد)گونهموردنظربه منظور پایش زیستیتغییرات میزان تجمع برخی عناصر می باشد.نمونه های ماهیاز سه ایستگاه نمونه برداری در محدوده مصب سه رودخانه در حوزه جنوبی دریای خزرگردآوری شد. پس از مراحل آماده سازی نمونه ها،میزان تجمع عناصر در آنها به تفکیک توسط روش پیکسی بررسی گردید.

نتایج:

بر اساس نتایج حاصله می توان چنین استنتاج نمود که احتمالا تمام بافت های سخت گونه مورد نظر، به جز عدسی چشم، جایگزین های بالقوه ای برای پایش زیستی عناصرCa،Cl،Fe،K وS در حوزه جنوبی دریای خزر می باشند.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

فلس ها و شعاع باله های ماهی سفید را می توان به عنوان جایگزین های بالقوه غیر کشنده برای سایر ساختارهای سخت (به منظور پایش زیستی برخی عناصر در حوزه جنوبی دریای خزر ) مطرح نمود. با این وجود پیشنهاد می گردد که در تحقیقات آتی، حتی الامکان قابلیت استفاده از دیگر روش های آنالیز که قادر به تشخیص برخی عناصر دیگر (بویژه عناصرHg،Cd،Pb وNi)که از دیدگاه پایش زیستی و حائز اهمیت زیادی می باشند، نیز مورد بررسی قرار گیرد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

توصیه های ارائه شده در حوزه جنوبی دریای خزر قابل استفاده می باشند.

تعداد بازدید:326
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co