طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه:‌ مطالعه هیدرولوژی خلیج گرگان فاز2
توضیحات:شماره مصوب: 93003-9354-12-77-14 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان محل اجرا: خلیج گرگان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: حسن محمدخانی سال شروع: 94/12/1سال خاتمه: 95/5/27
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق

1-همسو بودن این تحقیق با وظیفه مندی مصوب مرکز تحقیقات آبزیان آبهای داخلی گرگان،و نیز یکی از اهداف بند 6 از برنامه پنجم سازندگی موسسه تحقیقات شیلات ایرانمیباشد.

2- اهمیت مطالعه منابع آبهایداخلی در شناخت تنوع زیستی اکوسیستم های مختلف آبی کشور و بدنبال آناستفادهاز پتانسیل های جدید جهتورود به استفاده از این منابع در صنعت آبزی پروری از اهمیت ویژه ای برخودار است.

3-با مطالعه منابع آبهای داخلی که بطور مستقیم و غیر مستقیم سهم فراوانی در تولید آبزیان دارند همچنینبا برنامه ریزی منسجم و استفادهبهینه از این منابع در مرحله بعدی میتوانبا افزایش تولید در بخش آبزی پروری اقدام به افزایش درآمد بهره برداران از این منابع، و ارتقاء امنیت غذایی جامعه و در نتیجه ایجاد کارگاه و صنایع تبدیلیو بهبود اقتصادی و جایگاه اجتماعی استان و منطقهبپردازیم

روش تحقیق:

الف- بررسی پیشینه مطالعات انجام شده در خصوص هیدرولوژی خلیج گرگان توسط:

·زیر بخش های اجرایی شیلات

·مراکز تحقیقاتی در قا لب پروژه ها ی تحقیقاتی

·شرکت های مطالعاتی و مشاوره ای

·پروژه های دانشجویی

ب- بررسی عملیات اجرایی انجام گرفته و یا در حال اجرا در خصوص هیدرولوژی خلیج گرگان با ارزیابی عملکرد آنها

ج- جمع بندی مطالعات برای ارایه طریق در جهت توسعه پایدارپرورش آبزیان در خلیج گرگان با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اعم از جریانات دریایی،رسوب ، جهت و سرعت باد – هواشناسیو اقلیمی

منطقه مطالعاتی

خلیج گرگان با وسعتی حدود 450 کیلومتر مربع، در جنوب شرقی دریای خزر واقع شده و بزرگترین خلیج کرانه خزر به شمار می آید. طول متوسط منطقه در حدود 40 کیلومتر و عرض متوسط آن در حدود 10 کیلومتر است. مختصات جغرافیایی خلیج از '25 º53 تا'2º54 شرقی و از'46 º36 تا'54º36 شمالی می باشد. بخشی از این خلیج در استان گلستان و بخش دیگر آن در استان مازندران واقع شده است. ایستگاه آشوراده، تنها ایستگاه ترازسنجی این خلیج است که در آن با استفاده از دستگاه دیجیتالی تراز آب هر 60 دقیقه یکبار برداشت می­شود.

نتایج:

·میانگین بارندگی، دما و تبخیر متوسط سالانه منطقه مورد مطالعه، به ترتیب، 602 میلیمتر، 16.5درجه سانتیگراد و 1490 میلیمتر در سال می باشد.

·از آنجا که الگوی جریان عمومی در دریای خزر پاد ساعتگرد می باشد، لذا در منتهی الیه شرق دریای خزر در سواحل جنوبی (جنوب شرق دریا) به دلیل وجود خلیج گرگان بخشی از این جریان به طرف خلیج منحرف شده و بر جریان های درون خلیج تأثیر می گذارد.

·شکل جریان در خلیج گرگان دارای الگوی چرخشی و به صورت ساعتگرد می باشد. جریانات موازات سواحل شبه جزیره میانکاله، پس از ورود به داخل خلیج گرگان، جزیره آشوراده را دور زده و به سمت غرب حرکت می کنند. علت این را می توان هندسه مرزهای خشکی خلیج در بخش جنوب شرقی ذکر کرد که باعث چرخش در حدود 90 درجه ای جریان ها شده است.

·حداکثر سرعت های سطحی جریان با مقدار 32 سانتی متر بر ثانیه به مرکز دهانه خلیج گرگان مربوط است، حداکثر سرعت های میانی با مقدار 46 سانتی متر بر ثانیه به 3 کیلومتری شمال دهانه خلیج (خارج از خلیج) و حداکثر سرعت های عمقی با مقدار 40 سانتی متر بر ثانیه به 5/3 کیلومتری جنوب غربی دهانه خلیج (داخل خلیج ) مربوط بوده است.

·مقادیر سرعت جریان آب برای خلیج گرگان به طور میانگین 8/0 – 1/0 متر بر ثانیه برآورد شده است .

·رودخانه های گرگانرود در قسمت شمالی و قره سو در بخش جنوبی دهانه ورودی خلیج گرگان به عنوان منبع آورد رسوب از خشکی مطرح هستند.

·نرخ رسوبگذاری با استفاده از روش سرب 210 ، 34/1 میلی متر در سال می باشد. بر این اساس هر 500 سال ، به مقدار 70 سانتی متر از عمق خلیج گرگان کاسته می شود. در نتیجه از آنجایی که حداکثر عمق این خلیج 4 متر است ، این مقدار رسوبگذاری در یک دوره میان مدت و بلند مدت می تواند صدمات قابل توجهی به اکوسیتم وارد نماید. اولین اثر پدیده رسوبگذاری بر کفزیان و به تبع آن زنجیره غذایی اکوسیستم خلیج گرگان است که به لحاظ زیست محیطی پیامدهای غیرقابل جبرانی را به همراه دارد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

خلیج گرگان به عنوان بارزترین منظره زمین ریخت شناسی سواحل استان گلستان ، بزرگترین محیط رسوبی ساحلی استان محسوب می شود. جزیره آشوراده و شبه جزیره میانکاله که هر دو از اجزای زبانه ماسه ای می باشند، بزرگترین زبانه ماسه ای کشور را تشکیل می دهند. هیدرودینامیک سواحل استان گلستان ، به ویژه در خلیج گرگان تابع هیدرودینامیک عمومی دریای خزر و مقدار دبی خروجی رودخانه های منطقه می باشد. به واسطه توپوگرافی کم شیب این سواحل ، کمترین تردید در تراز آب دریا منجر به صدها متر جا به جایی در خط ساحلی خواهد شد، به طوری که پس از عقب نشینی آب دریا در سال های اخیر، هنوز بخش قابل ملاحظه ای از ساحل قدیمی در زیر آب قرار دارد.

مهم ترین سازه های ساحلی در سواحل استان ، بنادر ترکمن و گز و دیواره ساحلی حد فاصل این دو بندر می باشند. که در تثبیت و حفظ خطوط ساحلی نقش تعیین کننده ای داشته اند. از مهمترین مشکلات سواحل استان گلستان می توان به رسوبگذاری پیوسته در خلیج گرگان و مسدود شدن راههای تردد دریایی و کانال های دسترسی به بنادر ، تغییر هیدروگرافی بستر ، جابجایی خطوط ساحلی ، پیش روی و شکل گیری زبانه ماسه ای میانکاله و اثرات انتقال رسوب بر دهانه ورودی خلیج گرگان و از حیث انتفاع افتادن بنادر و تأسیسات ساحلی ایجاد شده در خلیج گرگان اشاره کرد. از طرفی نحوه چرخه جریان در داخل خلیج گرگان که متأثر از هیدرودینامیک دریا و جریانات ورودی از رودخانه ها می باشد، بر روی بهره وری شیلاتی و طرح های توسعه ای تأثیرگذار است.

بررسی آمار ها نشان از کاهش بارندگی در ماه می 2016 در این حوزه و افزایش تبخیر است ، رفتار جو و اقلیم با این تغییراتی که مشاهده می شود به سمت رفتار های مناطق حاره ای می رود که با بررسی علمی آماری و دیدبانی بیشتر در این حوزه می توان نظر قطعی تری نسبت به تغییر رفتار جوداد .

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

خلیج گرگان با وسعتی حدود 450 کیلومتر مربع، در جنوب شرقی دریای خزر واقع شده و بزرگترین خلیج کرانه خزر به شمار می آید. طول متوسط منطقه در حدود 40 کیلومتر و عرض متوسط آن در حدود 10 کیلومتر است. مختصات جغرافیایی خلیج از '25 º53 تا'2º54 شرقی و از'46 º36 تا'54º36 شمالی می باشد. بخشی از این خلیج در استان گلستان و بخش دیگر آن در استان مازندران واقع شده است. ایستگاه آشوراده، تنها ایستگاه ترازسنجی این خلیج است که در آن با استفاده از دستگاه دیجیتالی تراز آب هر 60 دقیقه یکبار برداشت می­شود.

تعداد بازدید:329
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co