طرح ها و پروژه ها
عنعنوان طرح/ پروژه:‌ بررسی پراکنش و تراکم شاخه های زئوپلانکتونی تالاب انزلی
توضیحات:شماره مصوب: 93004-9351-12-73-14 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: مریم فلاحی کپورچالی سال شروع: 93/2/1سال خاتمه: 95/5/1
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

موجودات زئوپلانکتونی بعنوان اولین مصرف کننده در تالاب انزلی، غذای مناسبی برای بسیاری از لارو ماهیان می باشند.جهت بررسی تراکم و تنوع زئوپلانکتونی تالاب انزلی 10 ایستگاه در مناطق مختلف بصورت ماهانه طی اردیبهشت 1393 الی فروردین 1394 مورد بررسی قرارگرفتند . نمونه برداری توسط لوله پلیکا (PVC ) و عبور از تور پلانکتونی 30 میکرون صورت گرفت . نمونه ها توسط میکروسکوپ اینورت مورد شناسایی و شمارش قرارگرفتند .

نتایج:

طبق نتایج حاصله 72 جنس شناسایی شدند. نتایج نشان دادکه حداکثر میانگین سالانه تراکم زئوپلانکتونی با9667± 12383 عدد در لیترایستگاه کومه شیجان و حداقل تراکم در ایستگاه مرکز تالاب غرببا 312 ± 1539 عدد در لیتر و تراکمزئوپلانکتون در فصل تابستان بیش از سایر فصول بوده است. بطورکلی شاخهRotatoria59 درصد ، شاخهRhizopoda8 درصد، شاخهCiliophora 30 درصد و فوق ردهCopepoda3 درصد از تراکم زئوپلانکتونی را تشکیل داده اند.طبق نتایج جمعیت زئوپلانکتوننسبت به مطالعات گذشته افزایش یافته است.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

بر اساس نتایج این مطالعهوضعیت کیفی آب تالاب انزلی یوتروف می باشد. لذا توصیه می شودجهت افزایش تنوع گونه ای می بایست از ورود آلاینده های مختلف و رسوبات جلوگیری شود و رشد بی رویه گیاهان آبزی خصوصا آزولا کنترل گردد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

با توجه به اینکه تالاب انزلی اکوسیستمی است که فاضلابهای شهری ، خانگی و صنعتی وارد آن می شود. و سالانه رسوبات زیادی در آن انباشته می شود،نتایج مطالعات حاضر در سایر تالابهایی که ویژگی تالاب انزلی دارند نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

تعداد بازدید:302
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co