طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/پروژه: تهیه بانک اطلاعاتی کامل از گونه های جانوری آبزی کشور
توضیحات:شماره مصوب: 4-12-12-89016 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ‌کننده/مجری مسئول/مجری: همایون حسین زاده صحافی سل شروع: 95/6/1 سال خاتمه: 96/6/1
متن:

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق:

تاکنون مطالعات بسیاری در خصوص بی مهره های خلیج فارس و دریای عمان صورت گرفته اما باتوجه به جمعیت بالا و تنوع بسیار زیاد آنها امکان شناسایی به طورکامل فراهم نگردیده است. متاسفانه در ایران مطالعات زیاد روی این گروه بزرگ از جانوراناعم از شناسایی و مباحث ساختار ژنتیکی انجام نگرفته است و نمیتوان آمار دقیقی از گونه های شناسایی شده ارائه داد .

نتایج:

در حوزه خلیج فارس و دریای عمان تاکنون 30 گونه اسفنج، بالغ بر200 گونه خارپوست، 100 گونه مرجان، 340 گونه کرم دریایی، 200 گونه سخت پوست، 500 گونه نرمتن،15 گونه آبفشان دریایی و196 گونهزئوپلانکتونشناسایی شده است اما مطالعات صورت گرفته در ذخایر ژنتیکی حوزه خلیج فارس و دریای عمان نشان دهنده این است مطالعه و تحقیق ذخایر ژنتیکی روی دو شاخه نرمتنان و بندپایان متمرکز شده است نـﺮم ﺗﻨـﺎن از ﻟﺤـﺎظ ﺗﻌـﺪاد و ﺗﻨﻮع دوﻣﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.بر روی ذخایر ژنتیکی شاخه های اسفنج ها، کرم های پرتار، آبفشان های دریایی تاکنون مطالعه ای صورت نگرفته و مطالعات اندکی بر روی ذخایر ژنتیکی شاخه مرجانیان و خارپوستان در حوزه خلیج فارس و دریای عمان انجام شده است.

در آب­های داخلی ایران شاخه مرجانیان با رده آب­سانان و یک گونه، شاخه کرمهای لوله­ای که حدود 28000 گونه شناسایی شده در دنیا دارند، شاخه کرم­های حلقوی با دو رده کم­تاران با 5 خانواده مهم و 3 گونه شاخص و رده پرتاران، شاخه نرمتنان با پنج رده سرپایان، شکم­پایان، تبرپایان یا دوکفه­ایها، کیتونها ،ناوپایان با بیش از 600 گونه متفاوتو زئوپلانکتون ها با267گونه ‌وجود دارند که البته رده سرپایان و رده کیتون­ها تنها در آب­های خلیج فارس و دریای عمان یافت می­شوند و در واقع گونه­های دریایی محسوب می­شوند که از لحاظ ساختار ژنتیکی مطالعه اندکیبر روی شاخه نرمتنان (شکم پایان و دو کفه ای ها) ، کرم های لوله ای- زالوو سخت پوستان(حشرات)درآبهای داخلی صورت گرفته است. دریای خزر با توجه به موقعیت جغرافیایی، وجود ذخایر زیستی گیاهی و جانوری منحصر بفرد از جمله ماهیان خاویاری از اهمیت خاصی برخوردار است و هر گونه تغییر بر اکوسیستم دریای خزر بر موجودات آن تاثیر گذار خواهد بود. بطور کلی شاخه اسفنج ها دارای 5 گونه شاخص و کیسه تنان دارای 6 گونه و شاخه کرمهای پهن 28 گونه،شاخه ناقوسیان 1 گونه ،کرمهای گرد و نخی 38 گونه و کرمهای حلقوی 11 گونه وشاخه بند پایان با 76 گونه و سخت پوستان با 124 گونه ،نرم تنان با 114 گونهو زئوپلانکتون ها با 47 گونهدر دریای خزر معرفی شده است که یا بومی دریای خزر می باشند یابه صورت تصادفی و ناخواسته مثل نرمتنMytilaste)) و یا به منظور بومی شدن، به دریای خزر واردشده اند.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

باتوجه به اهمیت جایگاه اکولوژیک بی­مهره های دریای خزر از لحاظ ساختار ژنتیکی هیچ گونه مطالعه ایی در دریایخزر صورت نگرفته است. نتایج حاصله در قالب گرد اوری بعنوان سندپایه برای مرحله دوم اجرای طرح در کاربرگ ها ارائه خواهد شد

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

کلیه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

تعداد بازدید:320
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co