طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه:‌ مطالعه شرایط زیستی خلیج گرگان فاز2
توضیحات:شماره مصوب: 93001-9354-12-77-14 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان محل اجرا: خلیج گرگان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: کامران عقیلی سال شروع: 94/12/1 سال خاتمه: 95/5/27
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق

1-همسو بودن این تحقیق با وظیفه مندی مصوب مرکز تحقیقات آبزیان آبهای داخلی گرگان،و نیز یکی از اهداف بند 6 از برنامه پنجم سازندگی موسسه تحقیقات شیلات ایرانمیباشد.

2- اهمیت مطالعه منابع آبهایداخلی در شناخت تنوع زیستی اکوسیستم های مختلف آبی کشور و بدنبال آناستفادهاز پتانسیل های جدید جهتورود به استفاده از این منابع در صنعت آبزی پروری از اهمیت ویژه ای برخودار است.

3-با مطالعه منابع آبهای داخلی که بطور مستقیم و غیر مستقیم سهم فراوانی در تولید آبزیان دارند همچنینبا برنامه ریزی منسجم و استفادهبهینه از این منابع در مرحله بعدی میتوانبا افزایش تولید در بخش آبزی پروری اقدام به افزایش درآمد بهره برداران از این منابع، و ارتقاء امنیت غذایی جامعه و در نتیجه ایجاد کارگاه و صنایع تبدیلیو بهبود اقتصادی و جایگاه اجتماعی استان و منطقهبپردازیم

روش تحقیق(موادوروشها):

مواد و روش ها:

کار جمع آوری اطلاعات اولیه و هماهنگی با سازمانها جهت ورود به خلیج گرکان جهت فازیکم از مهر ماه 1389 شروعو سپس فعالیتتعیین ایستگاه و نمونه برداری از شهریور 1390 شروع و تا مهر ماه 1391 در 19 ایستگاه ادامه یافت.

جهت بررسی جوامع بنتیکی در هر ایستگاه3 بار نمونه برداری باVan Veen Grab با ابعاد (cm 16 × 16cm) و مساحت 256 سانتی متر مربعبطورماهانه برداشته شد .محتویات هر باربرداشت در الک با اندازه 300 میکروندر همان محل نمونه برداری ریخته و شستشو داده شد . سپسمحتویات باقیمانده در الک به ظروف پلاستیکی درب دار منتقل و بعد از فیکس کردن با فرمالین 4% به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه ها در آزمایشگاه به الک 300 میکرونی منتقل و شستشو داده شدو نهایتا در سینی تشریح تخلیه و کار جداسازی نمونه هادر زیر لوپ و یا مستقیماً توسط چشم،انجام و در پایان شناسایی تا حد خانواده ، تعیین تعداد و توزینزیتوده( توسط ترازوی 0001/0گرم ) صورت گرفت. جهت تعیینبرخی فاکتورهایفیزیکو شیمیاییدرایستگاههای مربوطه از دستگاه مولتی پارامتر(HATCH -330I)وبرای سنجشBOD5از دستگاه(OXI TOP6 -(WTW استفاده گردید.و فاز دوم پروژه در خلال بهار و تابستان 1395 اجرا شد.

برای محاسبه وضعیت زیستی(توان تولید ) ماهیانه، سالیانه و ارزش آنها در ایستگاههای تعیین شده از روشPantle& Buch1955))جهت محاسبات استفاده گردید.که در این فرمولNفراوانی غذاوZوضعیت کیفی آب می با شد (احمدی،1378) .

Kg/h=N×20/Z

به منظور تعیین وضعیت تروفی، فسفات کل اندازه گیری شد که برای این کارابتدا پلی فسفات ها و ترکیبات فسفاته آلی آب هیدرولیز اسیدی و به ارتوفسفات تبدیل شده و پس از هیدرولیز در اسید سولفوریک (15/ 0مولار) و هضم توسط پر سولفات آمونیم (5 درصد) غلظت فسفرمحلول به روش اسیدآسکوربیک،ایجاد رنگ توسط معرف هپتامولیبدات آمونیم درمحیط اسیدی ورنگ سنجی در882نانومتراندازه گیری شد(Wetzel,2000).

شاخصTSI ابزاری سودمنداست که توسط آقای کارلسون جهت بیان ساده ترکیفیت آب ومشخص نمودن کلاس دریاچه ازلحاظاتریفیکاسیون ارائه شده که مقادیرمربوط به شاخص تروفی کارلسون(TSI) مبتنی برفسفات کل ازطریق رابطه(1)محاسبه گردید; Carlson and Simpson,1996). (Carlson,1976

نتایج:

-وضعیت تروفی

با توجه به اهمیتو جایگاه زیست محیطیخلیج گرگانتعیین دقیق غنای غذایی یا سطح تروفیاز ارزش بالایی برخودار است. معمولا برای شناخت و ارزیابی دریاچه ها و تقسیم بندی آنها بر اساس سطح تروفیکی و کیفیت دریاچه از راههای گوناگون استفاده می شود. اما معمولی ترین روش محاسبه سطح تروفیکی باکلروفیل و یا فسفر کل است که میتوان سطح تروفیکی دریاچه یا منبع آبی را محاسبه نمود .

بر اساس نتایج این مطالعه و با توجه به میزانمیانگین اندازه گیری شده فسفات یعنی 046/0 میلیگرم در لیتر، و با استفاده از مدل (Carlson,1996) وشاخص تروفیTSI جهت کلاسه بندی تروفیآب خلیج گرگان،سطح تروفی در کل خلیج در وضعیت مزوتروف تعیین گردید.

با توجه به سایر نتایج بدست آمده در این تحقیق،آب خلیج گرگان از نظر آلودگی به مواد مغذی ترکیبات نیتروژن، فسفات و کلروفیل _aدر رده آبهای غیر آلوده (مزوتروف) تقسیم بندی شد. نتایج حاصل از اندازه گیری و محاسبه ترکیبات نشان داد که از نظر سطح تروفی، کل خلیج گرگاندر وضعیت مزوتروفقرار دارد.این وضعیت مزوتروف متمایل بهیوتروف است. اما اگر بخواهیم این وضعیت را در هر ماه بطور مستقل بررسی نماییم نتیجه متفاوت خواهد شد یعنی در 5 ماه از سال ( فروردین، اردیبهشت، تیر، مرداد، بهمن ) وضعیت یوتروفی و در بقیه ماهها (خرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، اسفند) وضعیت مزوتروفی حاکم میباشد.

بدین صورت که با توجه به میزان میانگین سالانهفسفرکل خلیج گرگان (34 میلی گرم در متر مکعب ) ،وضعیت تروفی خلیج بر اساسجدول فوق در محدوده مزوتروف میباشد . اما اگر این بررسی بر اساس اندازه حداکثر عمق دید صورت پذیرد، با توجه به میانگین سالانه این مقدار در خلیج گرگان (93/0 متر) درمحدوده اکوسیستم های یوتروفی طبقه بندی میگردد. در هر حال چیزی که مسلم است این اکوسیستم در مرز مزوتروف به یوتروف بسر میبرد کهکنترل و مدیریت بیشتر و دقیق تر این اکوسیستم با ارزش را طلب میکند.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

توصیه ترویجی:

-تعیین ایستگاههای دائمی کیفیت سنجش آبدر خلیج به منظور کنترلمستمر وضعیت اکولوژیکی و میزان تروفی خلیج گرگان.

-تهیه و تدوین استانداردهایمنطقه ای برای کارخانجات و شهرکهای صنعتی منتهی به خلیج گرگانبه منظورتامینمخاطرات زیست محیطی در استانهای مازندران و گلستان .

-کنترل و مدیریتزمین های کشاورزی حوزه آبخیز خلیج با تدوین قوانین و دستورالعمل نحوه مصرف کود شیمیاییبمنظور جلوگیریاز تبدیل حالت مزوتروف به سطوح بالای تروفی.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

خلیج گرگان مکان مناسبی برای پرورش ماهی می باشد. لذا وضعیت تغییرات غلظت آمونیاک خلیج گرگان تحت سناریوهای مختلف پرورش ماهی در خلیج با استفاده از مدل کیفی توسعه داده شده برای 29 سال آینده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. سناریوها شامل،سناریو 1: پرورش ماهی گرمابی در 6 ماه اول سال، سناریو 2: پرورش ماهی سردآبی در 6 ماهه دوم سال، سناریو 3: پرورش ماهی گرمابی و سردآبی به ترتیب در 6 ماهه اول و دوم سال، سناریو 4: پرورش فیل ماهی در یک دوره 3 ساله می باشند. منحنی نحوه تغییرات آمونیاک بر اساس میزان پرورش در هر سناری محاسبه و ترسیم شد. بدین ترتیب میتوان با استفاده از این منحنیها، میزان افزایش آلودگی در خلیج را تحت هر نوع سناریو و با هر مقدار پرورش محاسبه کرد.

تعداد بازدید:351
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co