طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه:‌ بررسی امکان توسعه آبزی پروری در خلیج گرگان فاز2
توضیحات:شماره مصوب: 93002 -9354-12-77-14 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان محل اجرا: خلیج گرگان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: کورش امینی سال شروع: سال شروع: 94/12/1سال خاتمه: 95/5/27
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق

1-همسو بودن این تحقیق با وظیفه مندی مصوب مرکز تحقیقات آبزیان آبهای داخلی گرگان،و نیز یکی از اهداف بند 6 از برنامه پنجم سازندگی موسسه تحقیقات شیلات ایرانمیباشد.

2- اهمیت مطالعه منابع آبهایداخلی در شناخت تنوع زیستی اکوسیستم های مختلف آبی کشور و بدنبال آناستفادهاز پتانسیل های جدید جهتورود به استفاده از این منابع در صنعت آبزی پروری از اهمیت ویژه ای برخودار است.

3-با مطالعه منابع آبهای داخلی که بطور مستقیم و غیر مستقیم سهم فراوانی در تولید آبزیان دارند همچنینبا برنامه ریزی منسجم و استفادهبهینه از این منابع در مرحله بعدی میتوانبا افزایش تولید در بخش آبزی پروری اقدام به افزایش درآمد بهره برداران از این منابع، و ارتقاء امنیت غذایی جامعه و در نتیجه ایجاد کارگاه و صنایع تبدیلی و بهبود اقتصادی و جایگاه اجتماعی استان و منطقهبپردازیم

روش تحقیق(موادوروشها):

الف- بررسی پیشینه مطالعات انجام شده در خصوص آبزی پروری توسط:

·زیر بخش های اجرایی شیلات

·مراکز تحقیقاتی در قا لب پروژه ها ی تحقیقاتی

·شرکت های مطالعات و مشاورهای

  • پروژه های دانشجویی

ب- بررسی عملیات اجرایی انجام گرفته و یا در حال اجرا در خصوص فعالیتهای آبزی پروری در خلیج گرگان با ارزیابی عملکرد آنها

ج- بررسی سیستم های مختلف پرورش آبزیان دریایی مشتمل بر:

نتایج:

. بر اساس مطالعات حاضر آبزیان پیشنهادی برای انجام عملیات آبزی پروری با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات زیست محیطی و فنی عبارت بودنداز ماهی کپور معمولی( (Cyprinus carpioوماهی آزاد دریای خزر((Salmo trutta caspius و ماهیان خاویاری شاملماهی اوزون برون یا پوزه دراز با نام علمی(Acipenser stellatus) و تاس ماهی ایرانی معروف به قره برون با نام علمی(Acipenser persicus) و فیل ماهی (Huso huso) و روش پرورش پیشنهادی در خلیج گرگان روش پن کالچر میباشد در این مطالعه اطلاعات لازم در خصوص سطح مناسب برای هر واحد پن و گونه آبزی مورد نظر مشخص گردید در این راستا میزان تراکم گونه های آبزی درواحد سطح جهت تولید در مقیاس بازاری ومیزان تناژ قابل برداشت در هر واحد پن و همچنین میزان نیترژن و فسفر ناشی از غذا دهی و مواد دفعی ماهیان پرورشی به عنوان شاخص های ایجادآلودگی وارده به محیط خلیج در اثر عملیات آبزی پروری در مکانهای تعیین شده در خلیج و نهایتا محاسبه حد مجازاین فاکتورها برای تعیین میزان تولید در حد مجاز پرورش ماهیان معرفی شده برای آبزی پروری در خلیج گرگان تعیین گردید و به موازات این امرمطالعات لازم در خصوص نوع سازه ومکان مناسب برای احداث پن کالچر متناسب با شرایط و امکانات موجود در منطقه انجام شد.به هر حال با در نظر گرفتن نکات ذکر شده ، در صورت توسعه کار، علاوه بر جذب نیروی کار منطقه و نیز بکارانداختن سرمایه و بالارفتن سطح درآمد افراد، میتوان کمک بزرگی به تولید مواد پروتئینی کشور نمود و منطقه را به یک قطب مهم و و نسبتا بزرگ تولید ماهی تبدیل نمود.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

برای موفقیت در امر پرورش ماهی (به هر روشی که باشد) به مدیریت صحیح نیاز است. بطوریکه با اعمال یک مدیرت صحیح مبتنی بر اصول علمی می توان از یک محیط نسبتا نامناسب، نتیجه خوبی بدست آورد. همینطور عکس این حالت نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

از میان روشهای مختلف پرورش، پرورش در محیط محصور دریاها از خطر نسبتا بیشتری برخوردار است و امکان وقوع حوادث نا خواسته و دور از انتظار وجود دارد. خطرسازترین حوادث، مشکلات ناشی از طوفانی شدن دریا می باشد. برای همین منظور بایست مکان مناسبی را برای احداث این محیط در نظر گرفت یا اینکه به تاسیسات استحکام کافی داده شود تا در مقابل اینگونه خطرات صدمه نبیند.

موارد مربوط به انتخاب جایگاه در قسمت مکان یابی پن به تفضیل آورده شد ولی بهرحال باید نکات زیر را در نظر داشت:

حصارهایی که بصورت مربع یا مستطیل هستند، برای اینکه از نیروی امواج آسیب کمتر ببینند بهتر است قطر آنها در جهت بادهای غالب منطقه باشد یا اینکه حصارها بصورت دایره یا بیضی ساخته شوند که در مقابل بادهای تمام جهات مقاومت داشته باشند.

سهم هزینه غذا حدود 60% است. آبزی پروری مخصوصا از نوع متراکم آن نباید به تولیدات ماهی از قبیل پودرماهی وابسته باشد چراکه هم از نظر اکولوژیکی و هم از نظر استراتژیکی مشکل ایجاد کرده و در نهایت عامل محدود کننده تولید آبزیان خواهد شد لذا پیشنهاد می گردد:

اولا: فرمولهای غذایی به سمت جایگزینی سایر مواد اولیه غذایی (از قبیل زئولیت و ...) با هدف کاهش پودر ماهی اصلاح گردد.

ثانیا:تکنولوژی شرکت های سازنده غذا بهبود یابد.

ثالثا: در صورت امکان غذای زنده بعنوان تامین بخشی از غذای ماهی وارد چرخه تغذیه گردد.

بخش قابل ملاحضه ای از مواد غذایی بصورت مواد زائد متابولیکی و 75% جیره غذایی (بصورت محلول و جامد) به محیط بر می گردد با توجه به توان خودپالایی می بایست فاصله استقرار پن ها از یکدیگر رعایت گردد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

خلیج گرگان با وسعتی حدود 450 کیلومتر مربع، در جنوب شرقی دریای خزر واقع شده و بزرگترین خلیج کرانه خزر به شمار می آید. طول متوسط منطقه در حدود 40 کیلومتر و عرض متوسط آن در حدود 10 کیلومتر است. مختصات جغرافیایی خلیج از '25 º53 تا'2º54 شرقی و از'46 º36 تا'54º36 شمالی می باشد. بخشی از این خلیج در استان گلستان و بخش دیگر آن در استان مازندران واقع شده است. ایستگاه آشوراده، تنها ایستگاه ترازسنجی این خلیج است که در آن با استفاده از دستگاه دیجیتالی تراز آب هر 60 دقیقه یکبار برداشت می­شود.

تعداد بازدید:336
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co