طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح:‌ مطالعه امکان سنجی آبزی پروری خلیج گرگان فاز 2
توضیحات:شماره مصوب: 9354-12-77-14 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان محل اجرا: خلیج گرگان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: حسن محمدخانی سال شروع: سال شروع: 94/12/1 سال خاتمه: 95/5/27
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق

1-همسو بودن این تحقیق با وظیفه مندی مصوب مرکز تحقیقات آبزیان آبهای داخلی گرگان،و نیز یکی از اهداف بند 6 از برنامه پنجم سازندگی موسسه تحقیقات شیلات ایرانمیباشد.

2- اهمیت مطالعه منابع آبهایداخلی در شناخت تنوع زیستی اکوسیستم های مختلف آبی کشور و بدنبال آناستفادهاز پتانسیل های جدید جهتورود به استفاده از این منابع در صنعت آبزی پروری از اهمیت ویژه ای برخودار است.

3-با مطالعه منابع آبهای داخلی که بطور مستقیم و غیر مستقیم سهم فراوانی در تولید آبزیان دارند همچنینبا برنامه ریزی منسجم و استفادهبهینه از این منابع در مرحله بعدی میتوانبا افزایش تولید در بخش آبزی پروری اقدام به افزایش درآمد بهره برداران از این منابع، و ارتقاء امنیت غذایی جامعه و در نتیجه ایجاد کارگاه و صنایع تبدیلیو بهبود اقتصادی و جایگاه اجتماعی استان و منطقهبپردازیم

روش تحقیق:

منطقه مطالعاتی

خلیج گرگان با وسعتی حدود 450 کیلومتر مربع، در جنوب شرقی دریای خزر واقع شده و بزرگترین خلیج کرانه خزر به شمار می آید. طول متوسط منطقه در حدود 40 کیلومتر و عرض متوسط آن در حدود 10 کیلومتر است. مختصات جغرافیایی خلیج از '25 º53 تا'2º54 شرقی و از'46 º36 تا'54º36 شمالی می باشد. بخشی از این خلیج در استان گلستان و بخش دیگر آن در استان مازندران واقع شده است. ایستگاه آشوراده، تنها ایستگاه ترازسنجی این خلیج است که در آن با استفاده از دستگاه دیجیتالی تراز آب هر 60 دقیقه یکبار برداشت می­شود.

انتخاب مدل مناسب

به منظور مدلسازی هیدرودینامیکی، شوری و کیفیت آب خلیج گرگان، بایستی در قدم اول یک مدل مناسب انتخاب نمود که با شرایط سیستم مورد بررسی، انطباق داشته و فرضیات مورد نظر در خلیج قابل لحاظ کردن در آن باشد.

نرم افزارMIKE21 که توسط موسسه هیدرولیکی دانمارک (DHI) که یکی از مهمترین و مطرح ترین موسسات تحقیقاتی دنیا در زمینه کارهای هیدرودینامیکی است توسعه داده شده است. این نرم افزار قابلیت مدلسازی هیدرودینامیکی بصورت موج سینماتیکی، پخشنده و کاملا دینامیکی را دارد. لذا قابلیت مدلسازی شرایط هیدرودینامیکی خلیج گرگان را داراست.

اطلاعات و داده​های پایه موردنیاز

اطلاعات و داده های مورد نیاز برای مدلسازی هیدرودینامیکی

انجام عملیات مدل سازی ریاضی هیدرودینامیکی در این طرح، نیاز به داشتن مشخصات کلی خلیج گرگان شامل هندسه خلیج، شرایط مرزی و شرایط اولیه می باشد که در ادامه این اطلاعات پایه توضیح داده خواهد شد.

1-اطلاعات و داده های مورد نیاز برای مدلسازی شوری2- اطلاعات و داده های مورد نیاز برای مدلسازی کیفی

3- بررسی کیفیت آب خلیج گرگان تحت سناریوهای مختلف4- تعیین میزان پرورش متناسب با توان خودپالایی خلیجو 5-محاسبه چیدمان بهینه مزارع و تعداد استخر در هر مزرعه در سناریوهای مختلف

پس از تعیین مقدار مجاز پرورش در هر سناریو، بایستی نحوه چیدمان بهینه مزارع و تعداد استخر در هر مزرعه بر اساس هدف رسیدن به مقدار پرورش مجاز در خلیج (مقدار پرورش متناسب با توان خودپالایی خلیج) تععین شود. این عملیات با استفاده از برنامه کامپیوتری نگارش شده در محیط نرم افزارMATLAB انجام می شود و در نهایت چیدمان بهینه و اندازه مزارع در خلیج در محیطGIS به نمایش در می آید. در ضمن سهمی از مزارع پرورش که در قسمتی از خلیج که به استان گلستان تعلق دارد نیز تعیین می شود.

بررسی آمار ها نشان از کاهش بارندگی در ماه می 2016 در این حوزه و افزایش تبخیر است ، رفتار جو و اقلیم با این تغییراتی که مشاهده می شود به سمت رفتار های مناطق حاره ای می رود که با بررسی علمی آماری و دیدبانی بیشتر در این حوزه می توان نظر قطعی تری نسبت به تغییر رفتار جوداد .

نتایج:

نتیجه گیری کلی

خلیج گرگان مکان مناسبی برای پرورش ماهی می باشد. لذا وضعیت تغییرات غلظت آمونیاک خلیج گرگان تحت سناریوهای مختلف پرورش ماهی در خلیج با استفاده از مدل کیفی توسعه داده شده برای 29 سال آینده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. سناریوها شامل،سناریو 1: پرورش ماهی گرمابی در 6 ماه اول سال، سناریو 2: پرورش ماهی سردآبی در 6 ماهه دوم سال، سناریو 3: پرورش ماهی گرمابی و سردآبی به ترتیب در 6 ماهه اول و دوم سال، سناریو 4: پرورش فیل ماهی در یک دوره 3 ساله می باشند. منحنی نحوه تغییرات آمونیاک بر اساس میزان پرورش در هر سناری محاسبه و ترسیم شد. بدین ترتیب میتوان با استفاده از این منحنیها، میزان افزایش آلودگی در خلیج را تحت هر نوع سناریو و با هر مقدار پرورش محاسبه کرد.

مقدار پرورش در کل خلیج برای چهار سناریو در شرایط مجاز و متناسب با توان خودپالایی آن محاسبه شد و نتایج به شرح زیر است:

سناریو 1: 250 تن در سال ، سناریو 2: 300 تن در سال ، سناریو3: 290 تن در سال و سناریو 4: 235 تن در سال

به عبارت دیگر مقدار ماکزیمم آبزی پروری در خلیج در شرایط منطبق بر توان خودپالایی خلیج حدود 300 تن در سال است. در ضمن نحوه چیدمان مزارع در خلیج و تعداد پن ها در هر مزرعه بهینه سازی شد و نقشه های حاصله در محیطGIS ارائه شد.

سهم استان گلستان از کل خلیج تفکیک شد و میزان آبزی پروری در شرایط منطبق بر توان خودپالایی خلیج در بخش استان گلستان محاسبه شد. نتایج حاصله به شرح زیر است

سناریو 1: 180 تن در سال ، سناریو 2: 165 تن در سال ، سناریو3: 135 تن در سال و سناریو 4: 125 تن در سال

بدین ترتیب چنانچه استان مازندران از سهم پرورش خود استفاده کند حداکثر میزان پرورش در استان گلستان 180 تن در سال خواهد بود. در ضمن نحوه چیدمان مزارع در سهم استان گلستان از خلیج و تعداد پن ها در هر مزرعه بهینه سازی شد و نقشه های حاصله در محیطGIS ارائه شد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

مقدار پرورش در کل خلیج برای چهار سناریو در شرایط مجاز و متناسب با توان خودپالایی آن محاسبه شد و نتایج به شرح زیر است: سناریو 1: 250 تن در سال ، سناریو 2: 300 تن در سال ، سناریو3: 290 تن در سال و سناریو 4: 235 تن در سال.به عبارت دیگر مقدار ماکزیمم آبزی پروری در خلیج در شرایط منطبق بر توان خودپالایی خلیج و بدون کنترل کیفی و مدیریتی شایستهحدود 300 تن در سال است. در ضمن نحوه چیدمان مزارع در خلیج و تعداد پن ها در هر مزرعه بهینه سازی شد و نقشه های حاصله در محیطGIS ارائه شد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

خلیج گرگان با وسعتی حدود 450 کیلومتر مربع، در جنوب شرقی دریای خزر واقع شده و بزرگترین خلیج کرانه خزر به شمار می آید. طول متوسط منطقه در حدود 40 کیلومتر و عرض متوسط آن در حدود 10 کیلومتر است. مختصات جغرافیایی خلیج از '25 º53 تا'2º54 شرقی و از'46 º36 تا'54º36 شمالی می باشد. بخشی از این خلیج در استان گلستان و بخش دیگر آن در استان مازندران واقع شده است. ایستگاه آشوراده، تنها ایستگاه ترازسنجی این خلیج است که در آن با استفاده از دستگاه دیجیتالی تراز آب هر 60 دقیقه یکبار برداشت می­شود.

خلیج گرگان مکان مناسبی برای پرورش ماهی می باشد. لذا وضعیت تغییرات غلظت آمونیاک خلیج گرگان تحت سناریوهای مختلف پرورش ماهی در خلیج با استفاده از مدل کیفی توسعه داده شده برای 29 سال آینده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. سناریوها شامل،سناریو 1: پرورش ماهی گرمابی در 6 ماه اول سال، سناریو 2: پرورش ماهی سردآبی در 6 ماهه دوم سال، سناریو 3: پرورش ماهی گرمابی و سردآبی به ترتیب در 6 ماهه اول و دوم سال، سناریو 4: پرورش فیل ماهی در یک دوره 3 ساله می باشند. منحنی نحوه تغییرات آمونیاک بر اساس میزان پرورش در هر سناری محاسبه و ترسیم شد. بدین ترتیب میتوان با استفاده از این منحنیها، میزان افزایش آلودگی در خلیج را تحت هر نوع سناریو و با هر مقدار پرورش محاسبه کرد.

تعداد بازدید:333
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co