طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: بررسی امکان جایگزین کردن پودر ماهی با پروتئین سویا با تکیه بر اسیدهای آمینة ضروری متیونین و لیزین جیرة غذایی ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta)
توضیحات:شماره مصوب: 9440043-019-12-74-4 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: اهواز خوزستان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: جاسم غفله مرمضی سال شروع: 94/3/1 سال خاتمه:96/3/1
متن:

اهمیت،ضرورت،اهداف و روش تحقیق:

ماهی صبیتی به دلیل ویژگی­های خاص بیولوژیک و به دلیل ارزش اقتصادی بالای آن به عنوان یکی از گونه­های کاندید و مناسب به منظور استفاده در صنعت آبزی پروری دریایی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان شناخته می­شود. به دلیل همین اهمیت مطالعات زیادی توسط محققین منطقه در رابطه با تکثیر و پرورش و جنبه­های مختلف جیره غذایی تا کنون صورت گرفته است. افزایش تقاضا برای پودر ماهی از یک طرف و کاهش تولید آن در جهان از طرف دیگر موجب گردید تا قیمت آن در سطح جهان سیر افزایشی نشان دهد .به همین دلیل یافتن منبع جدید پروتئینی جایگزین پودر ماهی نظیر تولیدات جانبی حیوانی، منابع گیاهی و غیره از اهمیت خاصی پیدا کرده است. پودر سویا به عنوان یک منبع پروتئینی قابل حصول، با صرفه اقتصادی، با هضم­پذیری مناسب، دارای ترکیبی ثابت و با پروفیل مناسبی از اسیدهای آمینهاز جمله جایگزین­های مناسب برای پودر ماهی تلقی می­شود. این مطالعه با هدف تعیین حداکثر سطح جایگزینی پودر ماهیبا پودر سویا بدون اینکه شاخص های رشد و تغذیه ای تنزل یابند، به مرحلۀ اجرا در آمد.

نتایج:

نتایج مطالعه حاضر نشان داد با افزایش نسبت پودر سویا در جیره، شاخص­های رشد، شاخص­های تغذیه­ای و هضم پروتئین و چربی کاهش معنی­داری نشان داد (0.05P<). ماهی­های تغذیه شده با جیرهSP75 بالاترین میزان چربی لاشه و در عین حال کمترین میزان اسیدهای آمینه آرژنین، لیزین، هیستیدین، فنیل آلانین و تورین را داشته­اند (0.05P<). با افزودنLys وMet به جیره محتویSPهیچگونه اختلاف معنی داری در شاخص­های رشد مشاهده نشد. در صورتیکهفعالیت آنزیم­های تریپسین، لیپاز و α – آمیلاز در این تیمارها بطور معنی داری بهبود یافت(0.05P<). ماهیان تغذیه شده با جیره هایSP75 وSP75+ کمترین میزان گلبولهای قرمز و هماتوکریت را نشان داده­اند (0.05P<).با توجه به یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که تأثیرات عوامل ضد تغذیه­ای موجود در پودر سویا ممکن است تأثیر منفی بیشتری بر شاخص­های رشد، تغذیه­ای و نیز فعالیت آنزیم­های هضمی نسبت به محدودیت دو اسید آمینه لیزین و متیونین در ماهی صبیتی داشته باشد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

قبل از عرضۀ فورمول مناسب این مطالعه به تولید کنندگان غذا،اجرای پایلوت در فضای تولیدی به منظور تعدیل فورمول های بابیشترین جایگزینی که بهترین نتیجه را داشته اند، ضروری است. بعد از انجام پایلوت مذکور و انجام تعدیلات ضروری بر بهترین فورمول به دست آمده می بایست آن را با در نظر گرفتن ضوابط مرتبط در اختیار تولیدکنندگان صنعت غذای آبزیان قرار داد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

منطقۀ جنوب کشور و تمام کشورهای حوزۀ خلیج فارس

تعداد بازدید:306
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co