طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/پروژه: تهیه بانک اطلاعاتی کامل از گونه های جانوری آبزی (بی مهره های آبزی) خلیج فارس
توضیحات:شماره مصوب: 4-12-12-89016 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ‌کننده/مجری مسئول/مجری: آرزو وهاب¬نژاد سل شروع: 95/6/1 سال خاتمه: 96/6/1
متن:

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق:

تاکنون مطالعات بسیاری در خصوص بی مهره های خلیج فارس و دریای عمان صورت گرفته اما باتوجه به جمعیت بالا و تنوع بسیار زیاد آنها امکان شناسایی به طورکامل فراهم نگردیده است. متاسفانه در ایران مطالعات زیاد روی این گروه بزرگ از جانوراناعم از شناسایی و مباحث ساختار ژنتیکی انجام نگرفته است و نمیتوان آمار دقیقی از گونه های شناسایی شده ارائه داد

نتایج:

در حوزه خلیج فارس و دریای عمان تاکنون 30 گونه اسفنج، بالغ بر200 گونه خارپوست، 100 گونه مرجان، 340 گونه کرم دریایی، 200 گونه سخت پوست، 500 گونه نرمتن و 15 گونه آبفشان دریایی شناسایی شده است اما مطالعات صورت گرفته در ذخایر ژنتیکی حوزه خلیج فارس و دریای عمان نشان دهنده این است مطالعه و تحقیق ذخایر ژنتیکی روی دو شاخه نرمتنان و بندپایان متمرکز شده است نـﺮم ﺗﻨـﺎن از ﻟﺤـﺎظ ﺗﻌـﺪاد و ﺗﻨﻮع دوﻣﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.بر روی ذخایر ژنتیکی شاخه های اسفنج ها، کرم های پرتار، آبفشان های دریایی تاکنون مطالعه ای صورت نگرفته و مطالعات اندکی بر روی ذخایر ژنتیکی شاخه مرجانیان و خارپوستان در حوزه خلیج فارس و دریای عمان انجام شده است.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

1-استفاده از گونه های شناسایی شده برای انجام مطالعات و تحقیقات تکمیلی

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

کلیه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

تعداد بازدید:320
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co