طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: اثرات کارتنوئیدهای طبیعی در تراکم های مختلف ماهی بر رشد و رنگ پوست ماهی گورامی آبی (Trichogaster trichopterus)
توضیحات:واحد اجرا: مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان محل اجرا: مزرعه شهریاری مجری: مریم جرجانی نام و نام خانوادگی همکاران: سید امین میرهاشمی رستمی، کورش امینی، بهروز منصوری و محمود حافظیه سال شروع 1391 سال خاتمه: 1393
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

درماهیانزینتیازجملهماهیگورامی آبیرنگپوستازاهمیتبهسزاییبرخورداراست.رنگ یکیازفاکتورهایعمده یتعیینکنندهقیمتماهیانآکواریومیدربازارجهانیاست.ماهی های رنگیدرطبیعتاغلبدرشرایطپرورشمتراکمرنگ شان محومی شود. پرورشدهندگانماهیانزینتیهموارهدرپییافتن روشهاییبرایافزایشرنگپوستماهی هامی باشند.همچنین آنها به دنبالیافتنرنگدانه هایطبیعیهستندتا بتوانند آنهارا جایگزینرنگدانه هایمصنوعینمایند،زیرارنگدانه هایصناعی قیمت بالایی دارند. کتوکارتنوئیدهاآنتیاکسیدانقویمی باشند کهبهطورشیمیایینیزسنتزمی شوندوبهعنوانمکملغذاییورنگدانهدرآبزی پروریوصنعتمورداستفادهقرارمیگیرند. در صنعت آبزی پروری، کارتنوئید ها در رژیم های سالمونید، سخت پوستان و ماهی های پرورشی، عمدتا به عنوان رنگدانه ها برای رنگ آمیزی مطلوب این موجودات وارد شده اندکارتنوئیدها نقش مهمی در آبزی پروری تجاری ایفا می کنند. نقش زیست شناختی و تغذیه ای متعدد کاروتنوئیدها در حیوانات آبزی به همراه تاثیرات زیستی وغیرزیستی بر انتقال و نگهداری کارتنوئیدها و رنگ آمیزی گوشت شناخته شده است. مطالعاتچندانیدربارهتأثیررنگدانه هایطبیعیبررویماهیانگورامی آبیصورتنپذیرفتهاست.

گیاه گل همیشه بهار و رزچینی به عنوان یکی از منابع طبیعی کارتنوئیدی درمطالعاتمحققین بر روی رشد و رنگ پوست در ماهیانگزارش شده است. اخیرا نشان داده شده است که تراکم، نقش مهمی را در رنگ پوست در تعدادی از گونه های ماهی ایفا می نماید.

-اهداف:

تاثیر غلظت های متفاوترنگدانه های طبیعی (گل همیشه بهار و رز چینی ) بر شاخص های رشد ، تغییرات رنگ پوست و عضله در ماهی گورامی آبی

تاثیر رنگدانه های طبیعی (گل همیشه بهار و رز چینی ) درتراکمهای مختلف ماهیبر شاخص های رشد ، تغییرات رنگ پوست و عضله در ماهی گورامی آبی

-روش تحقیق:

آزمایش 1: در این مطالعه، اثرات غلظت های مختلف گل همیشه بهار و رزچینی بر روی پوست و عضله ماهی گورامی آبی انجام شد. در این آزمایش ماهیان با تراکم 10 قطعه ماهی با ابعاد 30×30×60 سانتی متر در 21 آکواریوم رها سازی شدند. ماهیان با رژیم غذایی شامل سه سطح گل همیشه بهار به میزان 0.5،.1.5 و 2.5 درصدو رزچینیبهمیزان 0.5،.1.5 و 2.5درصد و یک گروه کنترل به مدت ده هفته تغذیه نمودند. آزمایشات در سه تکرار انجام شد.

آزمایش 2: در این مطالعه، اثر تراکم های مختلف ماهی و غلظت مناسبگل همیشه بهار و رز چینی انتخاب شدهبر اساس نتایج کارتنوئید کل در پوست ماهیان تغذیه شده با جیره های مختلف غذایی از آزمایش 1 بررسی گردید. این غلظت شامل گل همیشه بهار 2.5 درصد و رزچینی 1.5 درصد جیره بود. در آزمایش دوم، مولدین ماهی گورامی آبی در کارگاه تکثیر و پرروش ماهیان زینتی استان گلستان (مزرعه آقای مهندس شهریاری) تکثیر شدند و سپس لاروها به تعداد 1000 قطعه جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی گرگان منتقل گردیدند و تا زمان رسیدن به وزن 02/0 ± 80/0 گرم در آکواریوم های ذخیره نگهداری شدند.

در این آزمایش ماهیان با تراکم 20 و30 قطعه ماهی با ابعاد 30×30×60 سانتی متر در 18 آکواریوم رهاسازی شدند. ماهیان با رژیم غذایی شامل یک سطح گل همیشه بهار بهمیزان 5/2 درصد و رزچینی به میزان 5/1 درصد و دو گروه کنترل برای تراکم20و30 قطعه ماهی به مدت ده هفته تغذیه شدند. آزمایشاتدر 3 تکرار انجام شد.

در آزمایش 2و 1، غذادهی به میزان 2.5 تا 3.2درصد زیتوده بدن ماهیان هر آکواریوم به تعداد 2 بار در شبانه روز در صبح و عصر بسته به شرایط محیط صورت گرفت.

جهت تهیه جیره غذایی مورد نیاز، ابتدا حجم معینی غذای کنسانترهبیومارفرانسهمخصوص ماهیان زینتی با قطر0.5میلی متر با ترازوی دیجیتالی وزن شد و سپس پودر گل گیاهان همیشه بهار و رزچینی به میزان0.5، 1.5و 2.5 درصد به غذا اضافه گردید و با حجم مناسب از آب تا رسیدن به حالت خمیری شکل مخلوط گشت سپس این مواد از چرخ گوشت با صفحه مشبک به قطر 1 میلی متر (متناسب با دهان ماهی) عبور داده شد. پس از آن غذا روی صفحات پلاستیکی پهن گردید و در مجاورت هوای آزاد و شرایط تاریکی خشک گردید. کارتنوئیدها به روشنایی حساسمی باشند .بهتر است که غذا در مجاورت تاریکی خشک گردد. غذای گروه کنترل نیز بدون گل همیشه بهار و رزچینی ساخته شد. برای غذای گروه کنترل،کنسانترهبیومارفرانسه مخصوص ماهیان زینتی با قطر0.5 میلی متراستفاده گردید. غذا با ترازوی دیجیتالی وزن شد و با حجم مناسب از آب تا رسیدن به حالت خمیری شکل مخلوط و سپس از چرخ گوشت عبور داده و خشک گردید. غذا با ترازوی دیجیتالی با دقت 01/0 گرم توزین و در داخل ظروف پلاستیکی دربسته در یخچال نگهداری شد و در هر وعده غذایی به میزان لازم درون آکواریوم های شیشه ای قرار گرفت. روزانه ضایعات ماهیان از کف آکواریوم ها سیفون گردید و با حجم معینی آب تازه (30تا 50 درصد) جایگزین شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره پرورش اندازه گیری گردید.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

پیشنهاد می گرددکه استفاده از کارتنوئیدهای طبیعی گل همیشه بهار با غلظت 2.5 درصد و رز چینی 1.5 در تراکم پایین(10قطعه ماهی)، بدونداشتناثراتمنفیبررشدماهی گورامی آبی پس از 70 روز تغذیه با این کارتنوئیدها، می­تواند باعث افزایش سطح کارتنویئد کل در پوست و در نتیجه تغییر رنگ مطلوب­تر در ماهیان زینتیگردد.لذا پرورش دهندگان ماهیان زینتی به ویژه ماهی گورامی آبی میتوانند جهت تغییر رنگ بدن ماهیان از پودر گلهای همیشه بهار و رزچینی در جیره غذایی آنها استفاده نمایند.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

کلیه استانهای کشور که دارای مراکز پرورش ماهی زینتی می باشند.

تعداد بازدید:308
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co