طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/پروژه: مقایسه شاخص های رشد ماهی آمور وارداتی از کشورچین با ماهی آمور استان خوزستان
توضیحات:شماره مصوب: 94002-9455-12-12-014 واحد اجرا: موسسه تخقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تخقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ‌کننده/مجری مسئول/مجری: منصور شریفیان سل شروع: 94/11/1- سال خاتمه: 96/4/1
متن:

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق:

افزایش تولیدکپورماهیاناز رهگذراعمال سیاستهای اصلاح نژاد ماهیان گرمابی نقش عمده ای در ایجاد امنیت غذایی کلیه استانهای مذکور (-وبویژه احاد مردم در قشر کم در آمد -)خواهد داشت.لیکن در کنار این خط مشی به علت فقدان یک برنامه تلاقی گری مشخص شاهد افزایش ضریب خونی جمعیت کپور ماهیان می باشیم. که این موضوع سبب عدم دستیابی به تولید پایدار(Sustainable Development)می شود.

این تحقیق باهدف افزایش عملکرد صفت اقتصادی رشددرجمعیت کپور علفخوار(Ctenopharyngodon idella) در داخل کشوراز طریق واردات کپور علفخواراز کشورچین وپرورش آنان دراستخرهای خاکی در راستایاحیای نسل کپور علفخوار کشور انجام شد. ازآنجاییکه تحقیق موصوف ماهیت تحقیقی ترویجی داشته ،لهذا عملیات اجرایی پروژه بصورت همزمان با مشارکت بخش دولتی (مرکز تکثیروپرورش شرکت ماهی کارون استان خوزستان) ومراکز بخش خصوصی مشتمل بر،مرکز تکثیر شرکت آبزی، مرکز تکثیر شرکت ماهی کارون مرکز تکثیر آبزیان شوش ،بصورت همزمان با ورود لاروهای ماهی کپور علفخوار از کشورچین انجام گرفت. بچه ماهیان پس ازگذراندن دوره قرنطینه واداپتاسیون با محیط، با رعایتضوابط فرآیند هم دما سازی، در استخرهای پرورشی با تراکم یکسان درخردادماه 1393ذخیره سازی(stocking) شدند.انجام شد.میزان ذخیره سازی به میزان متوسط 3200 بچه ماهی درهکتارطول دوره رشد مشتمل بر یک دوره پرورش (یکسال)بود.برای بارورسازی استخرها علاوهبرکودپایه درطی دوران پرورش از کودهای آلی (گاوی) به میزان 24تن هردوروز یکبار واز انواع کودهای معدنی (شیمیایی )به میزان 5/1012;کیلوگرمهر سه روز یک بار استفاده شد. درحین دوره پرورشعملیات زیست سنجی درمقاطع مختلف رشد به منظور سنجش پارامترهای زیستی از قبیل محاسبه شاخص افزایش روزانه وزن بدن(DWG)، ضریب چاقی یا شاخص وضعیت(CF)، ضریب رشد وویژه(SGR)ومحاسبه رابطه طول ووزن ،ضریب مرگ میر ،بچه ماهیان انجام شد.تغذیه ماهیان بصورتدوبار درروز(صبح و عصر) وبا استفاده از گیاه علوفه ای یونجه انجام شد

نتایج:

بدون شک یکی از راههای ایجاد تنوع ژنتیکی درجمعیت آبزیان پرورشی ،ورود افراد جدید به جمعیتهای آنان می باشد.لهذا دراین تحقیق اقدام به ورودماهی آمور از کشور مجارستان شده تاضمن بررسی شاخصهای زیستی آنها مقایسه ای بین شاخصهای مذکوردربین جمعیت ماهیان آمور وارداتی وجمعیت ماهی آمورداخلی صورت پذیرد.بدیهی است در مرحله بعدی تحقیق ماهیان وارداتی که دارای شاخص برتر هستند وارد برنامه هایسیستمهای تلاقی گری شده ،تا ازاین طریق ژنوم جمعیت مذکوردرژنوم ماهیان داخلی وارد شده وازاین رهگذر موجبات افزایش عملکرد تولید وپرورش جمعیت آمور داخلی فراهم گردد.بطوریکه هدف از طراحی این تحقیق محقق شود. از انجایی که ضریبbدرمعادلات رشد درخصوص هردوجمعیت ماهی آمور داخلی وماهی آموروارداتی کمتر از عدد سه می باشد. لهذا الگوی رشد در خصوص هردو جمعیت موصوف از نوع آلومتریک می باشد. درمطالعه انجام شده میزان ضریب همبستگی بین طول ووزن ماهی در خصوص ماهیان وارداتی به میزان 95% بودهکه دارای اختلاف چشمگیرینسبت به این ضریب در معادله رشدجمعیت ماهی آمور وارداتی است. مقدار قابل ملاحظه ضریب صدر الذکر دلالت بر آن داشته که از نظر اصلاح نژادی جمعیت ماهی آمور وارداتی دارای ارجحیت است زیرا با اطمینان درحد بالا می توان نسیت به انتخاب ماهیان برتردرجمعیت مذکور پرداخت وژنوم آنها را درذخایر ژنتیکی ماهیان داخلی توسعه داد. بیشترین میزان رشد کپور علفخوار وارداتی در مرکز شرکت ماهی کارون مشاهده می شود. میزان رشد کپور علفخوار وارداتی بصورت معنی دار، بیش از رشد کپور علفخوار داخلی در پایان دوره پرورش بوده است. ایجاد واریانس ژنتیکی در ماهیان کپور علفخوار وارداتی وکاهش ضریب همخونی ماهیان مذکور نسبت به ماهیان کپور علفخوار داخلی را می توان به عنوان عامل افزایش عملکردرشد کپور علفخوار وارداتی قلمداد نمود. میزان پایین ضریب مرگ ومیر درجمعیت آمور وارداتی نسبتضریب مرگ ومیر درجمعیت جمعیت آمور داخلی ازدیگر شاخصهای زیستی مهم درجمعیت ماهیان مذکور دانست. که بدون شک متاثر از کاهش ضریب همخونی در جمعیت کپور علفخوار می باشد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

1-استفاده از ماهیان وارداتی در سطح مزارعماهیان گرم آبی کشور

2- استفاده از شناسنامه جهتتدوین شجره نامه جهت مولدین وارداتی جهت حفظ ژنوتیپ جمعیت ماهی کپور علفخوار وارداتی

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

پرورش دهندگان ماهیان گرم آبیدر نواحی محتلف اقلیم کشور و کلیه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

تعداد بازدید:328
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co