طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: تاثیر عصاره متانولی گیاه دارویی سرخارگل، سیر و چای سبز بر سطح ایمنی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus)
توضیحات:شماره مصوب: 9353-12-12-0 واحد اجرا: محل اجرا: استان سیستان و بلوچستان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: شاپور کاکولکی سال شروع: 93/11/1 سال خاتمه: 95/4/28
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

گیاهان دارویی به عنوان تحریک کننده سیستم ایمنی از دیر باز مصارف انسانی داشته است. سیر، سرخارگل و چای سبز به­عنوان گیاهان دارویی با اثراث مثبت بر پارامتر­های ایمنی شناخته شده است که معمولا ماده محرک ایمنی، یک ماده طبیعی یا مصنوعی است که با تقویت پاسخهای ایمنی غیر اختصاصی موجب افزایش مقاومت موجودات در مقابل عوامل بیماری زا می گردد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر عصاره های سیر، سرخارگل و چای سبز بر روی سیستم ایمنی غیر­اختصاصی ماهی کفال خاکستری بود.1080 قطعه لارو ماهیان کفال خاکستری با میانگین وزنیg 02/0±75/ 0 و میانگین طولیcm 81/0±40/4 از اسکله رمین واقع در 5 کیلومتری بندر چابهار صید و به محل آزمایش، انتقال داده شد. این تحقیق بر اساس 4 تیمار (50،0، 100 و 200 میلی گرم در هر کیلوگرم غذا)، هر تیمار دارای سه تکرار طراحی گردید.

نتایج:

بالاترین میزان فعالیت لیزوزیم 1.85±38.7 میکروگرم بر میلی لیتر ، میزان فاگوسیتوز (55/1±56 درصد) و انفجار تنفسی (18/0±61/1 جذب نوری در 620 نانومتر) در تیمار حاوی 100 میلی گرم عصاره سیر در هر کیلوگرم غذا مشاهده گردید. بالاترین میزان فعالیت لیزوزیمی متاثر از عصاره گیاه سرخارگل در تیمار 200 در میلیون به میزان 1.13±15.73 میکروگرم در میلی لیتر و متاثر از گیاه چای سبز 0.3±11.6 در غلظت مشابه ثبت گردید. بالاترین میزان فعالیت لیزوزیم، انفجار تنفسی، آنتی بادی کل و درصد فاگوسیتوزیس در تیمار حاوی 200 میلی گرم عصاره سر خارگل بر کیلوگرم غذا مشاهده شد . بالاترین میزان فعالیت لیزوزیم (7/0±30/11 میکروگرم بر میلی لیتر)، میزان فاگوسیتوز (49/1±30/33 درصد) و انفجار تنفسی (08/0±57/0 جذب نوری در 620 نانومتر) در تیمار حاوی 200 میلی گرم عصاره چای سبز در هر کیلوگرم غذا مشاهده شد

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

اضافه نمودن 200-100میلی گرم عصاره های سیر، چای سبز و سرخارگل بر کیلوگرم جیره غذایی ماهی منجر به افزایش معنی دار نرخ رشد روزانه و کارایی پروتئین و از طرفی ارتقا سطح ایمنی کفال ماهی خاکستری در مقایسه با تیمار شاهدمیگردد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

تعداد بازدید:327
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co