طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح: بررسی مقایسه ای پلانکتون و بچه ماهیان پلا‍ژیک در آبهای منطقه جنوب شرق دریای خزر(مازندران-گهرباران)
توضیحات:شماره مصوب: 95107-12-76-4 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بخش بوم شناسی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری:فاطمه سادات تهامی سال شروع: 95/5/1 سال خاتمه: 95/10/30
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

فیتوپلانکتون‌ها نقش مهمی در شبکه غذایی و انتقال انرژی اکوسیستم‌های آبی بر عهده دارند با توجه به اینکه با توجه به شرایط متنوع فیزیکی و شیمیایی آب‌های رودخانه‌های منتهی به دریا،به نظر می‌رسد که تولید اولیه در مناطق مختلف دریای خزر در فصول مختلف، متفاوت می‌باشد. با توجه به تغییر اکوسیستم دریای خزر طی سال‌های اخیر، برخی گونه‌ها شروع به رشد نمودند که شناخت آنها در صنعت شیلات این منطقه بسیار حائز اهمیت است.

تعیین میزان تراکم و زی‌توده گونه‌های مختلف پلانکتون هدف این تحقیق تعیین چگونگی پراکنش جمعیت پلانکتون وبچه‌ماهیان پلاژیک در منطقه مورد مطالعه و نیز تعیین تغییرات و نوساناتزمانی و مکانی جامعه پلانکتون می‌باشد. این مطالعه از اردیبهشت 1392 لغایت اردیبهشت 1393 به طور ماهانه انجام شد. نمونه‌برداری پلانکتون از اعماق مختلف (5، 10 و 15 متر) به وسیله روتنر و نمونه‌برداری زوپلانکتون توسط تور نمونه‌برداری با اندازه چشمه 100 میکرون انجام گرفت.برای نمونه‌برداری ماهیان از دام گوشگیر منوفلامنت استفاده گردید.

نتایج:

این مطالعات نشان داده‌اند اکثریت فیتوپلانکتون‌های منطقه گهرباران از باسیلاریوفیتا (دیاتومه)، پیروفیتا و سیانوفیتا تشکیل شده که نقش عمده‌ای در تولیدات اولیه در اکوسیستم کرانه جنوبی دریای خزر داشته که متاثر از شرایط محیطی است بطوریکه برخی از گونه‌ها در سال‌های قبل از ورودM.leidyi از تراکم و بیوماس بیشتری برخوردار بودند (مانندRhysosoleniacalcaravis) در حالیکه در سال‌های اخیر (بعد از ورودM.leidyi) کاهش معنی‌داری داشته و گونه‌های دیگری مانندPseudonitzschiaseriata وGloeotrichiaechinulata از فیتوپلانکتون افزایش یافتند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که شرایط اکولوژیک کرانه جنوبی دریای خزر تغییر یافته و برخی از شاخص‌های گونه‌ای در طی فصول مختلف تغییر یافته است. فراوانی و زیست توده، بطور معنی دار با تغییر فصل تغییر داشته است که می‌تواند برایآبزیانوحتیانسانعاملبیماریزایخطرناکباشد در منطقه گهرباران حضور داشت. رشد گونه‌های سمیPseudo-nitzschiaseriata وGloeotrichiaechinulata برای ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر قابل بررسی بوده و پراکنش اغلب گونه‌ها تابع شرایط اکولو‍ژیک آن منطقه می‌باشد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

دریای‌خزر علاوه بر شانه‌دار، مورد تهاجم گونه‌های دیگری نیر قرار گرفت که از اثرات آن حضور گونهGloeotrichiaechinulataرا می‌توان نام برد و در نتیجه هم اکنون و یا در آینده گونه‌های بیشتری مشاهده و مورد شناسایی قرار خواهند گرفت که با دانستن پراکنش و خصوصیات این گونه‌ها می‌توان جهت اهداف شیلاتی از جمله رهاسازی لارو ماهیان تصمیم بهتری گرفت.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

توصیه ترویجی فوق برای سازمان­های شیلات، محیط زیست، حفظ بهداشت و سلامت انسانی، دام و طیور سودمند و کاربردی می­باشد.

تعداد بازدید:301
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co