طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: بررسی پارامتر های محیطی در استخر های پرورش میگو وانامی با آب لب شور دریای خزر
توضیحات:شماره مصوب: 92003-9253-12-76-14 واحد اجرا: بخش تکثیر و پرورش محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: علی¬اکبر صالحی سال شروع: 92/10/1 سال خاتمه: 94/3/29
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮدآب شیرین از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر دور در کشور ایرانوﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره این ﻛﻤﺒﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻛـﺸﺎورزی، ﺻـﻨﻌﺘﻲ و ﺣﺘـﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده است، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ با توجه به شواهد موجود اﻳـﻦ ﻣـﺸﻜﻞ در آﻳﻨـﺪه اﺑﻌـﺎدﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. لذا محدودیت آب شیرین در جهان توسعه فعالیت های شیلاتی را معطوف به استفاده از منابع آبی شور و لب شور نموده است. البته موقعیت جغرافیائی استان مازندران بدلیل مجاورت با دریای خزر و دارا بودن زمین های شور و غیر زراعی، دارای شرایط بالقوه برای توسعه فعالیت های گوناگون در عرصه شیلات و آبزی پروری است. شرایط معتدل آب و هوای منطقه استان مازندران شرایط مناسبی را در طول سال برای پرورش انواع گونه های آبزیان فراهم می نماید. لذا برای حصول به حداکثر قابلیت پرورش گونه های آبزی جدید در یک منطقه نیاز به دستیابی بیوتکنیک پرورش آن موجود است. همانطور که از معنای لغوی عبارت آبزی پروری مشهود است، آگاهی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره پرورش از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در دنیا تعداد محدودی از گونه های آبزی برای پرورش معرفی شده اند. این معرفی بر حسب توانایی و استعداد های ذاتی موجود و یا دستکاری های انسانی جهت بهینهنمودن پرورش موجود می باشد. در این میان پارامتر های فیزیکوشیمیایی آب بعنوان یکی از مهمترین عوامل محیط پرورش گونه های آبزی، از اساسی ترین عوامل معرفی گونه پرورشی به منطقه جغرافیایی جدید محسوب می گردد. لذا تطبیق شرایط بیولوژی یک موجود با تغییرات پارامتر های آب در محیط یکی از اصلی ترین عوامل معرفی یک گونه پرورشی خواهد بود. در این تحقیق پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب لب شور دریای خزر در طول دوره پرورش میگو وانامیبا توجه به میزان رشد آن مورد بررسی قرار گرفت.

تحقیقات مختلفی بر روی میگو وانامی در ایران صورت گرفت، اما در خصوص بررسی شرایط کیفی آب کمتر اشاره گردید.کیفیت آب محیط پرورش علاوه بر ایجاد محیط مطلوب برای رشد میگو وانامی، سبب تولید غذای زنده و افزایش بازده اقتصادی تولید می­گردد. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت آب محیط پرورش میگو وانامی در جنوب دریای خزر (استان مازندران) و در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر انجام شد.

نتایج:

نتایج نشان داد که با غنی سازی آب در خارج از استخرهای پرورش می توان شرایط مطلوبی برای کیفیت آب در پرورش میگو وانامی با تراکم های مختلف فراهم نمود. همچنین مشخص گردید که شرایط محیطی استان مازندران (بخصوص دمای آب و شوری آب دریای خزر) برای رشد بهینه میگوی وانامی کاملاً مناسب است. بطوری که میگو وانامی (PL12) با تراکم ذخیره­سازی 35 قطعه در متر مربع، در یک دوره 85 روزه به میانگین وزن نهایی انفرادی 1/21 گرم رسید. همچنین مواد مغذی و پارامترهای کیفی آب ( دما: 79/1±4/27 درجه سانتی­گراد، شفافیت: 2/1±7/10 سانتی­متر، شوری: 78/0±57/10 گرم در هزار،pH: 38/0±42/8، اکسیژن محلول35/1±04/8 میلی­گرم بر لیتر) در طول دوره پرورش در حد مطلوب بود.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

بنابر نتایج بدست آمده، آب لب­شور دریای خزر در منطقه استان مازندران، برای پرورش میگو وانامی مناسب بوده و روند رشد آن نسبت به مناطق دیگر کشور بدلیل مشابهت با محیط زیست طبیعی آن، از برتری قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. بنابر­این امکان ترویج پرورش آن در زمین های شور و غیر زراعی استان مازندران با استفاده از آب لب­شور دریای خزر وجود دارد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

وجود زمین های شور و غیر زراعی در منطقه جنوب دریای خزر واقع در شمال کشور ایران و استان مازندران (مناطق بهشر، زاغمرز، چپکرود و انار مرز) و امکان پرورش میگو وانامی با استفاده از آب لب­شور دریای خزر امکان توسعه شیلاتی را برای کشور فراهم می­سازد.

تعداد بازدید:326
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co