طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه:‌ مطالعه پتانسیل شیلاتی دریاچه مخزنی سد قلعه چای( عجب شیر) آذربایجان شرقی
توضیحات:شماره مصوب کد پروژه:4-73-12-91128 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (بندر انزلی) محل اجرا:آذربایجان شرقی نام هماهنگ کننده/ مجری: اسماعیل یوسف زاد سال شروع: 1389 سال خاتمه: 1390
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

استان آذربایجان شرقی بادارا بودن رشته رودخانه های متعدد و سرمایه گذاریهای فراوان در ایجاد سدهای کوچک و بزرگ از استعداد زیادی در توسعه آبزی پروری در این منابع برخوردار است .شروع هر ایده موفقی با پشتوانه مطالعات کاربردی ، نوید بخش پویایی روند توسعه بوده و ضمن گسترش استعداد های آبزی پروری استان ، در تأمین نیاز مردم به مواد پروتئینی سالم و ارزشمندنیز نقش موثری دارد .

سد قلعه چایکه بر روی رودخانه قلعه چایاحداث گردیده است .محل آن درفاصله مستقیم 20 کیلومتری شمال شرقی شهرستان عجب شیر واقع دراستان آذربایجان شرقی می باشد. این سد در سال 1387 توسط ریاست محترم جمهورمورد بهره برداری قرار گرفته است. حجم کل این سد40 میلیون متر مکعب برآورد گردیده است .

در این بررسی که با اهداف افزایش تولید جهت بهره برداری های شیلاتی صورت می پذیرد ، تلاش ما بر این است تا خصوصیات زیستی و غیر زیستی دریاچه را مورد بررسی قرار داده و عوامل فیزیکوشیمیایی نیز در ارتباط با موجودات زنده مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج حاصل از این بررسی ها شناخت بیشتر و کافی از دریاچه در رابطه با مدیریت شیلاتی فراهم می گردد تا در کنار بهره گیری های کشاورزی ، شرایط برای آبزی پروری نیز مهیا گردد .رونق اقتصادی در این خصوص موجب گردش سرمایه و اشتغالزایی برای جوانان جویای کارشده و شاید بنوعی صنعت توریسم و جذب گردشگران به این منطقه ، در کنار اهداف علمی و شیلاتی ، زمینه ساز رشد منطقه ای نیز باشد .

نتایج و بحث:

در این مطالعه شناسائی وترکیب گروههای فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، کفزیان و ماهیان دریاچه قلعه چای در سال 1390 انجام گردید. براساس نتایج، 27 گروه فیتوپلانکتونی شامل دیاتوم ها (10 جنس)،کلروفیتا(11 جنس)، سیانوفیتا (3 جنس)، اوگلنوفیتا(2 جنس) وداینوفلاژلاتا (1 جنس) شناسائی گردیدند. در ادامه مطالعه 23 گروه زئوپلانکتونی شاملArthropoda (کوپه پودا2 جنس و کلادوسرا 2 جنس)،Protozoa (5 جنس)،Rotatoria(14 جنس) شناسائی شدند. بیشترین گروه متعلق به شاخهRotatoriaبوده است.شش گروهEphemeropter,Chironomidae,Heptagenidae, Beatidae,Simulidae, TubificidaeوHydropsychidae در بررسی کفزیان دریاچه قلعه چای مشاهده شدند. در بررسی ماهیان، 9 گونه ماهی از خانواده هایCyprinidae(8 گونه)وNemacheilidae (1 گونه) مورد شناسایی قرار گرفت.براساس یافته هاگروههای پلانکتونی دریاچه قلعه چای بیانگر کیفیت نسبتا پاکیزه آب دریاچه بوده است. همچنین ماهیان غیربومی رو به افزایش بوده که می تواند باعث افزایش سطح تروفی دریاچه گردد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

هدف اصلی چنین پژوهشها استفاده بهینه و پایدار از دریاچه ها و منابع آبی مستعد آبزی پرویبا اعمال مدیریت اصولی به منظور بهره برداری معقول و مناسب از دریاچه بوده که فعالیتهای و کار بریهای مختلف که در این راستابررسی و مطالعات مربوط به تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده وتشخیص و تفکیک دوره های پرورشی مطلوب ، شناسایی و تشخیص عوامل مثبت و منفی تاثیر گذار در فعالیت آبزی پروریاز طریق آنالیز نمونه های آبو تولیدات اولیه دریاچه و همچنین برآوردپتانسیل طبیعی دریاچه به جهت گسترش و توسعهآبزی بر مبنای شناسایی جوامع زیستی دریاچه صورت گرفت و پس از پایان مطالعات و جمع بندی نتایج مربوطه راهکارهای علمی و عملی برای تولید بهینه و اقتصادی در دریاچه ارائه می گردد . مکانهای مناسب بطروق مختلف جهتتوسعه آبزی پروری اعم گرم آبی و سرد آبی(شیوه پرورش درقفس)مشخص و شناسایی می گردد .با توجه به اینکه تعدادقابل توجهی از نیروهای متخصص تربیت شده فارغ التحصیل در بخش کشاورزی و شیلات آبزیان بیکارند و با توجه به تدوین سبد غذایی مطلوب و نیاز به افزایش سرانه پروتئین در کشور ، و با وجود منابع آبی مستعد جهت توسعه آبزی پروری اعم گرم آبی و سرد آبی بنظر می رسد با بکار گیری روشهای مختلف پروش و استفاده های دومنظوره وبهینه از منابع آب که هم افزایش تولید پروتئین سفید در کشوررا بدنبال خواهد داشت و هم زمینه اشتغال برای جذب افراد بیکار و تحصیل کرده در رشته های شیلات و کشاورزی فراهم خواهد شد ، می تواند مفید واقع شود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

استان آذربایجان شرقی ا زدیدگاهتوپوگرافیوساختمانیقرابتنزدیکبااستانهایمجاوریعنیاردبیلدرشرقوآذربایجانغربیدرغربودرنهایتباکشورجمهوریآذربایجاندرشمالدارد.عجب‌شیر ازلحاظ جعمیت به‌عنوان دهمین شهر استان آذربایجان شرقی شناخته می‌شود. بسیاری از ساکنان این شهر کشاورز هستند؛ البته برخی نیز به قالی بافی و تولید صنایع دستی مشغولند.رشتهکوههاوواحدهایتوپوگرافیکاستاندرروندتکامل مورفولوژیکآنها،دشتهایکوچکوبزرگمتعددیبوجودآوردهاستکهامروزهبستر فعالیتهایاقتصادیدراستانبهشمارمیروند.البتهبجزدشتهاییکهدرمحلپسروی آبدریاچهارومیهدراثرتغییراتآبوهوایدیرینهزمینوحرکاتتکتونیکیبوجودآمدهاند،بعلتکوهستانیبودنمنطقهدشتهایموجوددرایناستانازوسعتقابل توجهیبرخوردارنمیباشندوعموماًبصورتجلگههایکوچکوبزرگآبرفتی پایکوهیبهچشممیخورند. آذربایجان شرقى به علت موقعیت کوهستانى و ارتفاعات پربرف داراى رودهاى متعدد فصلى و دائمى است. رودهاى مهم استان عبارتند از:رودخانه ارس ،آجی چای یاتلخه رود،اسکوچای،القناچای، اهرچای،صوفی چای،قلعه چای،آیدوغموش چای،و.... کلیه رودها در دو حوضچه آب ریز دریاى خزر و دریاچه ارومیه جریان دارند.در هر حوضچه یک یا دو رود عمده وجود دارد که اغلب رودهاى کوچک و محلى به آنها مى پیوندند.

براساس بررسی انجام شده باتوجه به کوهستانی بودن منطقه بررسیها نشان می دهد باافزایش ارتفاع هر100متر، 29 میلیمتر به میزان بارندگی سالانه افزوده می شود.براساس میزان بارندگی سالانه درحوزه آبریز ، محل سد ومحل اراضی به نرتیب 580 میلیمتر، 390میلیمتر و300میلیمتر می باشد. با مطالعه منابع آبی نقاط مختلف استان به منظور برآورد پتانسیل دقیق آبزی پروری، معرفی گونه مناسب آبزی پروری ، استفاده از انواع تجهیزات افزایش تولید در واحد سطح از قبیل دستگاه های مخلوط کننده آب و اکسیژن و پمپ های هواده و استفاده از انواع تجهیزات برگشت آب به منظور به حداقل رساندن استفاده از آب ورودی به استخر را در توسعه آبزی پروری، ایجاد اشتغال، افزایش در آمد اقتصادی فعالان این بخش و جذب سرمایه گذار داشته است.همچنین راهنمایی و هدایت مزارع آبزی پروری به مجاورت رودخانه های دایمی و پر آب، طراحی و ساخت استخرها با مصالح بومی و یا ارزان قیمت را از دیگر عوامل توسعه آبزی پروری، جذب سرمایه گذار، افزایش در آمد اقتصادی سرمایه گذاراناین بخش و ایجاد اشتغال، بیان نموده است . جهت توسعه پایدار آبزی پروری لازم است از طرف مدیریت شیلات استان، کارگاهها و دوره های کوتاه مدتتحت عنوان آشنایی با روشهای مختلف تکثیر و پرورش آبزیان و آشنایی با مدیریت آبزی پروری در شهرستانهای مختلف استان از طریق هماهنگی شوراها و دهیاریها محلی انجام گیرد تابدین صورت ارتباط بین مردم و مسئولین هم تقویت گردد.

Description: P1000100

سد قلعه چای عجب شیر(تابستان)

Description: ajab

سد قلعه چای عجب شیر ( زمستان)

تعداد بازدید:339
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co