طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: بررسی و امکان سنجی معرفی ماهیان بومی و غیر بومی جهت پرورش ماهی در قفس در منطقه جنوبی دریای خزر
توضیحات:شماره مصوب: 92005-9256-12-76-14 واحد اجرا: بخش تکثیر و پرورش محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: سید محمد وحید فارابی سال شروع: 92/10/1 سال خاتمه: 94/9/28
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

امروزه اﺳﺘﻔﺎده گسترده تر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک و آب ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﺑــﻞ اﺳــﺘﻔﺎده ﺑــﺮای ﻛــﺸﺎورزی، ﺻــﻨﻌﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ امکان ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ برای تولید غذا و ایجاد اشتغال ﻣﻄﺮح است. به علاوهﻛﺸﻮر ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است و تحت تاثیر اقلیم نیمه خشک خاورمیانه قرار دارد، لذا برای توسعه آبزی پروری در ایران ضروری است که از منابع آبی دریا استفاده گردد. در دنیا گرایش به ماهیانی که مناسب پرورش در آب های لب­شور و شور باشند از مدت­ها قبل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ بوده و پرورش ماهی در این شرایط از ﮔﺴﺘﺮش و تنوع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ بدلیل وجود منابع آبی شور برخوردار می باشد.هدف از این بررسی امکان سنجی معرفی گونه مناسب ماهیان (بومی و غیر بومی) برای پرورش در قفس در منطقه جنوب دریای خزر است که از منظر صرفه اقتصادی و حفظ زیست بوم منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این بررسی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب (1387، 1388 و 1389) منطقه جنوب دریای خزر و از مقایسه توانایی پرورش ماهیان بومی و امکان­سنجی پرورش برخی از ماهیان غیر بومی با توجه به منابع اطلاعاتی موجود و امکانات و زیر ساخت های کشور برای انتخاب گونه پرورشی استفاده گردید.

نتایج:

نتایج نشان داد که منطقه جنوب دریای خزر توانایی آبزی پروری دریایی ماهیان را دارا است. البته با توجه به تغییرات دمایی سالانه آب (از سطح تا عمق50 متر)، استعداد آبزی پروری منطقه برای ماهیان سردابی نسبت به ماهیان گرمابی بدلیل امکان پرورش در طول سال رجحان دارد.بررسیها نشان داد که در شرایط کنونی و بدلیل تغییرات نامطلوب اکولوژی منطقه در دهه اخیر، استفاده از ماهیان غیر بومی برای پرورش در قفس توصیه نمی­گردد. گونه های زیادی از ماهیان بومی برای پرورش در قفس مناسب هستند. البته زیرساخت مناسب برای تولید همه آنها وجود ندارد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

بنابر نتایج بدست آمده، بترتیب گونه­های ماهی آزاد، فیل ماهی و ماهی کپور دریای خزر برای پرورش در قفس پیشنهاد گردید. در شرایط کنونی این ماهیان برای کسب توانایی رشد سریع تر نیاز به بهگزینی دارند. قابل ذکر است که ارزیابی­های تفصیلی زیست محیطی و ارزیابی تهدیدات گونه ای قبل از معرفی نهایی هرگونه ماهی (بومی و غیر بومی) برای پرورش در قفس در اکوسیستم دریای خزر ضروری است.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

گونه های ماهی آزاد، فیل ماهی و ماهی کپور دریای خزربرای معرفی بهسایت های پرورش ماهی در قفس در حوزه جنوب دریای خزر توصیه گردید، اما در شرایط کنونی پرورش این گونه های بذلیل عدم برخورداری از شرایط رشدی مناسب در مقایسه با گونه های پرورشی موجود از قبیل ماهی قزل الای رنگین کمان دارای صرفه اقتصادی نمی باشد. لذا قبل از استفاده از گونه های فوق لازم است فرآیند بهگزینی صورت گیرد و به گونه سریع الرشد دست یافت. در صورت مثبت بودن نتایج مطالعات مربوط به استفاده از گونه های غیر بومی پرورشی (قزل آلای رنگین کمان)در منطقه جنوب دریای خزر، می توان از این گونه به عنوان ماهی پرورشی که تمام زیر ساخت های آن در کشور موجود است استفاده نمود.

تعداد بازدید:259
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co