طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: بررسی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchoryhynchus mykiss ) در پائین دست رودخانه تجن
توضیحات:شماره مصوب: 91125-12-76-4 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: رودخانه تجن در جنوبی دریای خزر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: عبدالحمید آذری
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

تولید پروتئین و بخصوص پروتئین آبزیان از مهمترین فعالیت های بشر در دنیا محسوب می گردد. در میان آزاد ماهیان قزل آلای رنگین کمانتنها گونه ای است که برای پرورش بسیار مناسب تشخیص داده شده است، چرا که در برابر تغییرات محیطی و آلودگی ها مقاوم و از سرعت رشد مناسبی برخوردار است.

وجود امکانات زیر بنائی در کشور و بخصوص استان مازندران در عرصه پرورش ماهی قزل آلا اعم منابع غذائی و کارخانه های مجهز جهت تولید غذای مخصوص ماهیان سردابی ضرورت پرورش این ماهیان را ایجاب می نماید. این مطالعه بمنظور ارزیابی و تعیین نرماتیو پرورش ماهی قزل آلابا استفاده از منابع آبیرودخانه تجن در پایین دستصورت گرفت. با توجه به اهمیت پرورش این ماهی در ایران و نیز پتانسیل های موجود در حاشیه رودخانه تجن(1-فضای مناسب، 2- عدم کشت برنج وتقلیل ورود سموم کشاورزی در فصل های پائیز و زمستان، 3- دسترسی آسان به امکانات جاده، شبکه برق، 3- دسترسی به آب کافی در مدت پرورش) با این روش جدید می توان پرورش ماهی قزل آلا را پیشنهاد و اجرائی نمود. لذا علاوه بر سود آوری مناسب به جهت استفاده بهینه از منابع آبی، سبب اشتغال زائی و فعال نمودن مردم منطقه در فصول پائیز و زمستان می گردد. هدف اصلی در این بررسی بشرح ذیل بوده است:

1)تعیین فاکتورهای رشد وضریب تبدیل غذایی ماهی قزل آلا

2) بررسی امکان پرورش با استفاده از منابع آبی پایین دست رودخانه تجن در فصل پائیز و زمستان

مکان تحقیق در مجاورت پائین دست رودخانه تجن و آبگیری از منطقه مصبی صورت گرفت. دوره پرورش در فصل های پائیز و زمستان (از آبان تا اسفند) به مدت 120 روز بطول انجامید. این آزمایش در 2 تیمار وزنی (SE14/0±91/34وSE13/0±09/60 گرم) و هر تیمار شامل 3 تکرار200 عددی در حوضچه های 16 متر مربعی با هوادهی بصورت بارانی و شدت تعویض آب 2/0 لیتر در ثانیه برای هر حوضچه با انجام شد. غذادهی ماهیان در تیمار های آزمایشی با توجه به تعداد و وزن ماهی و همچنین دمای میانگین آب محاسبه و در سه نوبت در روز و بدلیل کدورت بالای آب با غذای اکسترود شناور انجام شد. در طول دوره پرورش فاکتور های فیزیکوشیمیائی آب و فاکتور های رشد و تغذیه ای ماهی اندازه گیری شد.

نتایج:

نتایج نشان داد که بجزپنج ماه گرم سال: خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر، دمای آب پائین دست رودخانه تجن در ماه های دیگرکمتر از 20 درجه سانتی گراد و مناسب برای پرورش ماهی قزل آلا می باشد. اما در طول دوره پرورش تنها دو پارامتر کدورت و موادجامد معلق بیش از حد مجاز بوده است و بدلیل اینکه عامل کدورت بواسطه موجودات پلانکتونی بوده است، آثار مخربی بر روند رشد ماهی نداشت. بررسی ها نشان داد که وزن اولیه ذخیره سازی سبب گردید که بین پارامتر های مختلف رشد و تغذیه ای در دو تیمار آزمایشی اعم از درصد بازماندگی، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذائی، نرخ رشد ویژه و نسبت کارائی پروتئین تحت آزمون دانکن در سطح پنج درصد اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0>P). درصدبازماندگی بچه ماهیان در تیمار های یک و دو بترتیب 5/91 و 83/93 تعیین شد. این میزان از درصد بازماندگی، سازگاری و تحمل عمومی بچه ماهیان قزل آلا را در سازش پذیری به محیط جدید (آب پائین دست رودخانه تجن) نشان می دهد. همچنین بترتیب در تیمار 1 و 2پارامتر های نرخ رشد ویژه (63/1 و 39/1) و ضریب تبدیل غذائی (37/1 و 66/1) از مقادیر مناسبی نسبت به شرایط متعارف پرورش ماهی قزل آلا برخوردار بودند. لذا با مدیریت دقیق این منطقه استعداد 7 ماه دوره پرورش برای ماهی قزل آلا را دارا است. به جهت اینکه با معرفی اوزان پائین تر بچه ماهیان با توجه به روند سرعت رشدو قیمت اولیه آن ها پرورش ماهی قزل آلا می تواند اقتصادی تر باشد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

در نتیجه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک و آب ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﺑــﻞ اﺳــﺘﻔﺎده ﺑــﺮای ﻛــﺸﺎورزی، ﺻــﻨﻌﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راﻫﻜﺎر عملی برای تولید غذای سالم و ایجاد اشتغال آسان و کم هزینه ﻣﻄﺮح است. از آنجا که آب پائین دسترودخانه تجن در پرورش ماهی قزل آلا نتایج خوبی را در بر داشته است، بنابراین این فعالیت را می توان در طول رودخانه تجن در دو فصل پائیز و زمستان توسعه داد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

بنظر می رسد که علاوه بر آب رودخانه تجن در استان مازندران، آب کلیه رودخانه های منطقه جنوبی دریای خزر در دو فصل پائیز و زمستان استعداد لازم جهت پرورش ماهی قزل آلا را دارا است.
تعداد بازدید:305
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co