طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: بررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاء آور در غذای پلت شده به منظور افزایش وزن میگوی پاسفید غربی (Liptopenaeus vannamei) در مرحله پرواری
توضیحات:شماره مصوب پروژه: 94101-12-76-4 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: سالن تکثیر و پرورش خزرآباد ساری مجری: حمید رمضانی سال شروع: 94/5/1 سال خاتمه:95/6/30
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

افزایش روز افزون مواد اولیه غذایی به منظور تولید پروتئین ضرورت بازنگری بمنظور تولید جیره های ارزان قیمت راایجاب مینماید به طوری که بتوان با جیره مناسب تولید اقتصادی داشت. در همین راستا استفاده از مکمل های گیاهی ارزان قیمت توانسته به میزان 1% به تولید شیر و گوشت در گاو و گوسفند اضافه نماید. بدین ترتیب با احتساب 12000 تن تولد میگو، در صورت موثر بودن مکمل های گیاهی تاثیر قابل توجهی در تولید را خواهیم داشت. مکمل گیاهی اشتها آور درسه تیمار به میگوی پاسفید در مرحله پرواری خورانده شد.

نتایج:

مطالعه تاثیر استفاده از مکمل گیاهیاشتهاء آور در غذای پلت شده به منظور افزایش وزن میگوی پاسفید غربی در مرحلهپرواریدر پژوهشکده اکولوژی دریای خزردر سال­های 93 - 94 انجام شد.تعداد 180 عدد میگوی پاسفید غربی با میانگین وزنی1/0±2 گرم در 9 عدد تانک فایبرگلاس
(به حجم 150 لیتر و با حجم آبگیری 100 لیتر)تقسیم گردیده و به مدت 8 هفته با سه جیره غذای حاوی صفر (شاهد)، 1 و 2درصد مکمل اشتها آور تولیدی شرکت مهندسی بهار زمرد فام قومس تغذیه شدند. میانگین بازماندگی در پایان آزمایش 22/67 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان داد که وزن اکتسابی در گروه شاهد برابر با 22/0±28/6 گرم و برای تیمار 1% و 2% به ترتیب 15/0±68/5 گرم و27/0±07/6 گرم بوده است. ضریب رشد وی‍ژه نیز برای تیمار­های شاهد، 1 و 2% به ترتیب53/0±34/2، 34/0±22/2 و .060±28/2 بوده است.همچنین رشد اختصاص روزانه برای تیمار شاهد برابر 03/0±1/0 با ضریب تبدیل غذایی 73/1 گرم و برای تیمارهای 1% و 2% به ترتیب برابر 02/0±9/0 با ضریب تبدیل غذایی 82/1 و 04/0±1/0 با ضریب تبدیل غذایی 81/1 بوده است. همچنین بین میانگین های وزن نهایی سه تیمار اختلاف معنی دار نبود (05/0>p). بررسی فوق نشان داد که مکمل گیاهی اشتها آور منجر به تفاوت معنی داری در شاخص رشد، ضریب تبدیل غذایی و رشد اختصاصی میگوی پاسفید غربی نگردیده است.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

با توجه به عدم کارایی در این مرحله توصیه می شود در تیماربندی بیشتر آزمایش تکرار شده و به خصوص تاثیر مکمل بر روی سیستم ایمنی آزمایش شود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

در صورت موفقیت در سیستم ایمنی میگو، می توان در تمامی مناطق که اقدام به پرورش میگو می نمایند توصیه نمود.

تعداد بازدید:264
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co