طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح: بررسی گونه ای و ساختار زیستی ماهیان در منطقه جنوب شرقی دریای خزر (مازندران، گهرباران)
توضیحات:شماره مصوب: 95102 -12-76-4 واحد اجرا: بیولوژی و مدیریت ذخایر محل اجرا: پژوهشکده اکولوزی دریای خزر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: حسن فضلی سال شروع: 95/3/1 سال خاتمه: 95/8/28
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

بیش از 10 هزار نفر صیاد در ارتباط مستقیم با صید ماهیان استخوانی (که به روش پره ساحلی انجام می شود) می باشند که عموما در نواحل ساحلی در اعماق کمتر از 30 متر عموما ماهیان استخوانی صید می شوند. بنابراین ساختار ترکیب گونه های و جمعیت ماهیانی که ریزتر بوده و از این چشمه ها خارج می شوند در دست نیست. در مدیریت صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان یک اکوسیستم اطلاع از ترکیب گونه ای و ساختار زیستی جمعیت تشکیل دهنده آن اکوسیستم ضروری است.برای اطلاع از ساختار ترکیب گونه ای و زیستی ماهیان در مناطق صید تجاری در این مطالعه از ادوات صیادی مختلف از جملعه دام گوشگیر و پره ریز چشمه استفاده می شود. بنابراین ترکیب گونه ای انواع ماهیان که در منطقه نزدیک به ساحل زیست می کنند و همچنین تغییرات فصلی تراکم جمعیت و پراکندگی هر یک از گونه ها تشریح می گردد. هدف از این مطالعه بررسی تعیین و تنوع گونه ای، ساختار زیستی (طول، وزن، ضریب چاقی)، رابطه بین طول و وزن و پراکنش زمانی ماهیان صید شده در سه روش پره ریز چشمه، دام گوشگیر و پره صیادی در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (منطقه گهرباران) می باشد.

نتایج:

بر اساس نتایج بدست آمده، تعداد ماهیان صید در سه روش مذکور به ترتیب 17، 14 و 6 گونه بود. در روش پره ریز چشمه دو گونهLiza saliens وAtherina boyeri به ترتیب 27/67 و 43/13 درصد، در روش دام گوشگیر دو گونهRutilus kutum وAlosa braschnikowi به ترتیب 58/35 و 08/34 درصد و در روش پره صیادی دو گونهR. kutum وL. aurata37/87 و 63/11 درصد بیشترین فراوانی نسبی را دارا بودند. گونه هایA. boyeri،Carassius auratus،Alburnus chalcoides،Gasterosteus aculeatus،Neogobius melanostomus،Neogobiussp. وSyngnathus abasterفقط در پره ریز چشمه صید شدند. همچنین 4 گونهAcipenser persicus،Benthophilius lipidus ،R. rutilus وN. bathybius فقط دام گوشگیر و یک گونهSander lucioperca فقط در پره صیادی صید شدند. میانگین (انحراف معیار±) تنوع گونه ای در سه روش مذکور به ترتیب 43/0±14/1، 27/0±19/1 و 19/0±49/0 بود که بین آنها از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد (p<0.01). در رابطه توانی طول کل ـ وزنb گونه هایA. braschnikowi وN. caspiaبه‌ترتیب 241/3 و 1229/3که بیشتر از 3 بوده و دارای رشد آلومتریک مثبت، گونه هایNeogobius flauviatilis وR. kutum به ترتیب 0902/3 و 9809/2 که با عدد3 اختلاف معنی داری نداشته و دارای رشد ایزومتریک بودند. همچنین مقدارb گونه هایA. caspia،A. boyeri،A. chalcoides،C.cultriventris،L. aurata،L. saliens و گونهS. abaster به ترتیب،8445/2، 76/2، 8726/2، 5626/2، 8803/2، 6895/2 و 9929/1 کمتر از عدد 3 بوده و دارای رشد آلومتریک منفی بودند.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

تعداد گونه های ماهیان صید شده و تنوع گونه ای در سه روش صید باتوجه به عمق محل نمونه برداری و نوع وسیله صید متفاوت می باشد. در مناطق ساحلی تر گونه هائیکه که جثه ریزتری دارند غالب هستند.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

-

تعداد بازدید:268
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co