طرح ها و پروژه ها
عنوان: امکان سنجی تولید باکتری اسید لاکتیک( انترو کوکوس) در پرورش تاس ماهیان ایرانی زیر یک سال
توضیحات:موسسه مجری و موسسه همکار طرح: موسسه تحقیقات بین‏المللی تاسماهیان دریای خزر نام مجری طرح: مهدی علیزاده رودپشتی نام همکاران طرح: محمد علی یزدانی،علیرضا شناور ماسوله، جلیل جلیل¬پور، مهدی معصوم¬زاده، سهیل بازاری¬مقدم، لیلا عزیز¬زاده و هوشنگ یگانه زمان اجرای طرح: 1393-1389
متن:

چکیده (مسئله تحقیق- اهمیت تحقیق- اهداف تحقیق):

با توجه به تلفات بالا و رشد پایین بچه ماهیان در مراحل اولیه عادت دهی به غذای دستی ( تلفات عادی در دوره عادت دهی به غذای دستی برایبچه تاسماهی ایرانی 50% و برای بچه فیل ماهی 40-30% ) و همچنین اثرات مثبت کاربرد پروبیوتیک ها در کاهش استرس، افزایش میزان جذب موادغذایی توسط دستگاه گوارش ماهیان و افزایش بازماندگی خواهیم داشت. علی رغم مطالعات وسیع انجام گرفته در زمینه پروبیوتیک ها بر روی سایر آبزیان، مطالعه جامعی در خصوص پروبیو تیک های ماهیان خاویاری در دنیا انجام نپذیرفته است و در داخل کشور نیز شناسایی باکتریهای اسید لاکتیک ماهیان خاویاری در اوزان بالای 100 گرم، بررسی برخی شاخصهای رشد، آنزیماتیک،هیستولوژیک بر روی ماهیان خاویاری مورد مطالعه گرفته است، ولی در مطالعه حاضر در نظر است تا با توجه به میزان تلفات 50% بچه تاسماهیان ایرانی در دوره عادت دهی به غذای دستی،باکتریهای پروبیوتیک خاص دستگاه گوارش در این مرحله مورد شناسایی قرار گرفته و تاثیر کمی و کیفی ناشی از مصرف آنها در بچه ماهیان طی دوره عادت دهی به غذای دستی به مدت دو ماه مورد ارزیابی قرار گیرد.

این پروژه با هدف مطالعه باکتریهای اسید لاکتیک روده، جداسازی و شناسایی سویه های انتروکوکی، کاربرد آن در تغذیه و تاثیر آن بر میزان رشد، فاکتورهای ایمنی و خونیبچه تاسماهیان ایرانیدر انستیتو تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر طی سالهای 1393- 1389 انجام گرفت

در این تحقیق در نظر است تا علاوه بر شناسایی مولکولی این باکتریها در تاسماهیان ،تاثیر کمی و کیفی ناشی از مصرف آنها در ماهیان پرورشی زیر یکسال مورد ارزیابی قرار گیرد.با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته در سایر نقاط دنیا ، پیش بینی بکارگیری نتایج حاصل از این پروژه در بهبود وضعیت کمی و کیفی پرورش تاسماهیان بخصوص در مراحل اولیه پرورش که ماهی از سطح ایمنی کافی برخوردار نیست ، می تواند مبین توجیه اقتصادی قابل توجه در این پروژه باشد. همچنین بهره گیری اطلاعات حاصل از این پروژه می تواند در افزایش ضریب ایمنی اقتصادی پرورش ماهیان خاویاری در سطوح دولتی و خصوصی موثر واقع شود.

نتایج و دستاوردها (مزایا واثربخشی):

در مجموع 180 بجه تاسماهی ایرانی نمونه برداری شده و باکتریهای اسید لاکتیک بر روی محیط کشت آگارMRSجداسازی و شمارش شدند.باکتریهای اسیدلاکتیک از بچه تاسماهیان ایرانی پس از 60 روز تغذیه دستی در وانهای فایبر گلاس با تراکم لگاریتمی61/5 – 93/2(CFU g-1) و با میانگین لگاریتمی58/0 ± 38/4 (CFU g-1) مورد شمارش قرار گرفتند. نتایج توالی16S rRNA باکتریها نشان داد که باکتریهای اسید لاکتیکLactococcus garvieaeوlactisLactococcus به ترتیب دارای بیشترین فراوانی 55/42%و 17/36% بوده اند. همچنین در این بررسی باکتریهایPediococcus pentosaceus(90/14%) ،Weissella cibaria (25/4% ) وEnterococcus faecalis (13/2% ) مورد شناسایی قرار گرفتند.. اثرE.faecalisپس از افزودن بهغذا در یک دوره 60 روزه نیز در شرایط پرورشی بررسی شد. مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که این باکتریها در محدوده دمایی 30-20 درجه سانتی گراد و شوری 8-4% قابلیت رشد دارند. نتایج نشان داد که باکتریهایW.cibaria و E.faecalis توانایی رشد درpH بین 9-7/3 را دارند. همچنین باکتریهایL.lactisوL.garvieae به ترتیب درمحدودهpH 5 تا 9 و 6تا 9 توانایی رشد دارند و باکتریP. pentosaceusقادر به رشد درpHبالاتر از 7 نبوده است. ارزیابی فعالیت ترکیبات ترشحی خارج سلولی این باکتریها نشان داد که این باکتریها در دامنه دمایی 30-25 درجه سانتی گراد از توانایی مقابله باA. hydrophila برخوردارند. بیشترین فعالیت آنتاگونیستی ترکیبات خارج سلولی باکتریهای cibariaW.،P. pentosaceus وL. lactisعلیهA. hydrophila درpH9 بوده است. باکتریهایW. cibaria وfaecalisE.نسبت به آنتی بیوتیک هایoxytetracycline،erythromycin ،trimethoprim sulfamethoxazol،enrofloxacin ،florfenicol وflumequineمقاوم بوده اند. باکتریP. pentosaceusنسبت بهoxytetracycline ، باکتریL. lactis نسبت بهoxytetracycline،erythromycin،enrofloxacin،florfenicol و باکتریL. garvieae نسبت به همه آنتی بیوتیک های مورد استفاده بجز erythromycinحساسیت نشان داد. استفاده ازE.faecalisبه مدت 60 روز در تغذیه تاس ماهیان بهبود معنی داری در افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، ، فعالیت لیزوزیم،IGM ، هموگلوبین، گلبولهای سفید و قرمز، هموگلوبین ذره ای، و نوتروفیل و کاهش ضریب تبدیل غذایی نشان داد. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرفE.faecalisمی تواند در بهبود رشد، کارآیی غذا، نرخ رشد ویژهایمنی و بهداشتبچه تاسماهی ایرانی به عنوان یک پروبیوتیک پیشنهادی موثر باشد.

نحوه انتقال دستاورد:

دستاوردهای انتشاراتی (گروه 2):مقالهعلمی- پژوهشی منتشره شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

  1. مهدی علیزادهرودپشتی*1، علیرضا شناور ماسوله1، جلیل جلیل پور1، مهدی معصوم زاده 1، سهیل بازاری مقدم1، هوشنگ یگانه 1 ، لیلا عزیز زاده 1 . ارزیابی تجویز جیره ای باکتری انتروکوکوس¬فکالیس(Enterococcus faecalis) بعنوان پروبیوتیکبر شاخص¬های خونی و سرمی بچه تاسماهیان ایرانی

(Acipencer persicus) . مجله علمی پژوهشی توسعه آبزی پروری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. بهار 1396.

2.Mahdi Alizadeh, Alireza SH. Masouleh,Jalil Jalilpour, Soheil BazariMoghaddam,Mahdi Masoumzadeh,
Hooshang yeganeh,Mahmoud Fallahshojaei,,BaharehYounesHaghighi.
Study on the effects of Lactic acid bacteria Enterococcus faecalis on blood biochemical and serum factors in Persian sturgeon fingerlings. International Conference

on the Future of Sturgeon Aquaculture .International Sturgeon Research Institute, Rasht, Iran

تعداد بازدید:279
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co