طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه:: بررسی قابلیت سازگاری (یونی – اسمزی) ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد با آب دریای خزر
توضیحات:شماره مصوب: 93118-12-76 - 4 اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام مجری: محمود قانعی تهرانی سال شروع: 1393 سال خاتمه: 1395
متن:

·اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق: ).امروزه اﺳﺘﻔﺎده گسترده ومناسب از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک و آب ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﺑــﻞ اﺳــﺘﻔﺎده ﺑــﺮای ﻛــﺸﺎورزی، ﺻــﻨﻌﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰی ﭘﺮوری ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ برای تولید غذا و ایجاد اشتغال ﻣﻄﺮح باشد. در دنیا گرایش به ماهیا نی که مناسب پرورش در آب های لب شور و شور باشند از مدت ها قبل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ بوده به ﻃـﻮری ﻛـﻪ ﺣـﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺟﻬﺎن ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂﻫـﺎی آﺑـﻲلب شور و شور اﺧﺘـﺼﺎص داردو ماهی قزل آلای رنگین کمان با توجه به سوابق موجود یکی از ماهیان مناسب برای پرورش در این محیط های آبی می باشد .(فائو2012) . با توجه به محدودیت منابع آب شیرین در کشورو با توجه به روند رو به رشد تولید قزل آلا در کشور که در طول یک دهه از میزان 23138 تن در سال 1382 به 143917 در سال 1392 رسیده است وتمام این میزان تولید متکی بر مصرف آب شیرین میباشد (سالنامه آماری شیلات ایران 1393 ) ، ضروری است که اساس توسعه ابزی پروری از اتکا بر منابع آب شیرین و رودخانه هابر استفاده از منابع آب غیر شیرین متمرکز شود . گونه ماهی قزل آلا به جهت برخی ویزگیهای زیستی و اقتصادی خود میتواندبرای انجام این مهم خاصه کاهش فشار بر منابع آب شیرین جهت پرورش موردتوجهقرار گرفته است . دریای خزر بواسطه شوری حدود یک سوم دریا های آزاد (حدود 13-12 در هزار )و دیگر منابع آبی مشابهمیتواندمنبعی مطمئن برای توسعه آبزی پروری در مناطق ساحلی ، مناطق دریایی و حتی دور از ساحلدررابطه با این گونه مناسب باشد . این تحقیق با هدف تعیین قابلیت سازگاری بچه ماهیان انگشت قد قزل آلای رنگین کمان در آب با دامنه ، آب شیرین تا 20 در هزار(گرم در لیتر ) جهت فراهم نمودن امکان پرورش این گونه با ارزش در محیط های آبی با شوریهای غیر متعارف به انجام رسیده. به این منظور پارامترهای بیوشیمیایی ، خونی وزیستیبچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان جهت تعیین دامنه سازگاری موردبررسی قرار گرفته است. بچه ماهیان با متوسط وزنیSE70/0±56/31 گرم و متوسط طول چنگالیSE15/0±80/13 سانتی متر، در 3 تیمار آزمایشی در آب با شوری های (شیرین ،13 و 20 گرم در هزار) با تراکم 15 عدد به تانک پلی اتلینی300لیتری حاوی 250لیتر از آب مورد آزمایش معرفی گردیدند. بچه ماهیان از کارگاه ماهیان سرد آبی در استان مازندران تهیه شده و جهت انجام آزمایش به پژوهشکده اکولوژی دریای خزر منتقل شدند. آب شیرین از رودخانه تجن و آبpsu13 از دریای خزر و آبpsu20 از اختلاط آب دریای خزر و نمک دریائی تهیه شد

·نتایج:بافت آبشش و کلیه در ماهیان معرفی شده به شوریهای مختلف با ایجاد تغییرات مناسب در سلولهای کلراید در آبششها باتزاید و حجیم شدن این سلول ها در پایه تیغه های ثانویه و توبول ها در بافت کلیه با ایجادفضای داخلی بیشتردر توبول ها ،خود را باتغییرات شوری سازگار مینمایند . بطور نسبی میانگین پارامترهای اسمولاریته، سدیم، کلراید، منیزیم ، کورتیزول، کلسیم، هماتوکریت، هموگلوبین، تعدادگلبول قرمز و سفید در محیط آب شورتر نسبت به محیط آب شیرین بالاتر بوده است (05/0>p، آزمون دانکن). تغییرات فاکتورهای خونی و یونی پلاسمای خون واندام حیاتی بچه ماهیان بیانگر تمایل سازگاری و توان فیزیولوژیک بچه ماهیان همسو با تغییرات شوری جهت تطابق پذیری با محیط آب لب شوربوده بطوریکه ،میزان فاکتور های اندازه گیری شده با افزایش شوری روند صعودی داشته که دامنه این تغییرات برای اسمو لاریته 449-281 میلی اسمول بر کیلو گرم ، برای سدیم ،کلراید ، منیزیم ، کورتیزول بترتیب ،211- 151 ، 165-121 ،3/3– 7/0 ،87- 53 میلی مول بر لیتر و کلسیم 22 – 13میلی گرم در دسی لیتر بوده است . مقادیر اندازه گیری شده برای هماتوکریت 8/38-2/32 درصد ، هموگلوبین 6/8 – 2/6 گرم در دسی لیتر وگلبول قرمز و سفید بترتیب ،106 ×7/1 -2/1 و 103×9/18 - 6/15 بوده است .لذابا بهره گیری از نتایج این تحقیق ضمن امکان توسعه صنعت آبزی پروری در آب لب شور با استفاده بهینه و مفید از هزاران هکتار اراضی و حجم عظیمی از آب غیر قابل مصرف در جهت تولید و اشتغالازاتلاف بیش از حد منابع آب شیرین که سرمایه با ارزش در هر شرایطی می باشد جلوگیری نموده و این شاخه از صنعت آبزی پروری را اقتصادی تر نماییم.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:ماهی قزل آلای رنگین کمان در اوزان 30 گرم قابلیت تطابق پذیری با آب لب شور دریای خزر را دارا میباشد. لذا این اندازه از ماهی را میتوان با آب لب شور (13-12در هزار )تا مرحله عرضه به بازار مصرف در این محیط آبی در مجاورت دریای خزر و دیگر منابع آبی مشابهپرورش داد .

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:مناطقی که واجد اراضی باآب و خاک غیر شیرینو بلااستفاده جهت دیگر فعالیتهای کشاورزیبوده ولی به جهت فاکتورهای فیزیکی ، شیمیایی و زیستی و اقلیمیمناسب پرورش ماهی قزل آلا می تواند باشداین مناطقهزاران هکتار اراضی در نوار ساحلی در شمال کشور و در مناطق مرکزی را در بر می گیرد و همچنین استفاده بهینه از منابعآبی در شمال( دریای خزر) ،تحت الارض جنوب و داخل کشور را شامل می گردد..

تعداد بازدید:897
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co