طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/پروژه: بررسی امکان تولید محصول تجاری پرمیکس ویتامینه، مواد معدنی و همبند از گیاه دریایی سارگاسوم Sargassum ilicifolium برای غذای میگو سفید غربی
توضیحات:شماره مصوب: 94112-12-12-4 واحد اجرا:موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار نام هماهنگ‌کننده/مجری مسئول/مجری: محمود حافظیه سل شروع: 94/12/1سال خاتمه:95/12/1
متن:

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق:

بهره گیری از پرمیکس های ویتامینه و مواد معدنی و همچنین همبند های تجاری نه تنها باعث افزایش قیمتتمام شده غذا و نهایتا محصول میگو خواهند گردید بلکه در شکل همبند های شیمیایی می توانند به محیط زیست تیز آسیب وارد سازند. در این پروژه بدنبال نمونه های طبیعیاین ترکیباتبا بهره گیر ی از گیاه دریایی سارگاسوم که از منابع و ذخایر عظیمی در سواحل استان سیستان و بلوچستان برخوردار استاستفاده شود.این گیاهبا اندک غنی سازی نه تنها توانست جایگزین دو پرمیکس گران قیمت و همبند شیمیایی شود بلکه از بعد رنگدانه و سایر ترکیبات تقریبی نیزبه بهبود کیفیت غذا کمک نمود.

نتایج:

نتایج آنالیز ترکیباتغذایی این گیاه در مناطق شش گانه نمونه برداری نشان داد کهجلبک جمع آوری شده منطقه ساحل تیس با8/9% پروتئین، 2 درصد چربی، 23% کربوهیدرات نسبت به سایر مناطق دارای ارزش غذایی بالاتری است.اسید های آمینه، اسید هایچرب و مواد معدنی و ویتامین ها نیز طی سه تکرار جلبک منطقهتیسآنالیز گردیدند. نتایج نشان داده شد که غذای تیمارD (98%پایداری)و غذای ‍C (97%) بدون اختلاف معنی دار و تیمارهایAوB نیز با 95% پایداری بدون اختلاف معنی دار، حال آنکه دو تیمارD وC با دو تیمارA وB اختلاف معنی دار داشتندP<0.05)) همچنین درصد ظرفیت جذب آب بعد از یکساعت غوطه وری در آب دریا در تیمارD( 110) دارای اختلاف معنی دار با تیمارهایC (100% جذب)، تیمارB (85%)و تیمارA (80%)بود (P<0.05).همچنین برای رسیدن به نیازهای واقعی میگوی سفید غربی لازم است تا کمبود مواد معدنی روی و کبالتو ویتامین پیرودوکسین با انجام فرایند غنی سازی پودر گیاه سارگاسوم حاصل از نمونه برداری از منطقه تیس رفع گردد. میزا ن افزودن روی،کبالت و فنیلآلانینبه ترتیب 1/1، 06/0 و 4/6 میلی گرم به ازای درصد وزن خشک جلبکبود. همچنین در پایان محصول غنی شدهپودر گیاه دریایی به عنوان مکمل مواد معدنی و ویتامینه در جشنوارهگیاهان دارویی 1395 رونمایی گردید که ثبت در سازمان ثبت مراحل نهایی خود را طی می کند.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

از این گیاه به میزان 15% در جیره غذایی میگو به جای منابعپروتئینی نه تنها می تواند به عنوان پرمیکس ویتامین ه و مواد معدنی عمل نماید بلکه بهترین نوع همبند غذا خواهد بود.

بدین منظور لازم است کمبود مواد معدنی روی و کبالتو ویتامینپیرودوکسینبا انجام فرایند غنی سازی به ترتیب 1/1، 06/0 و 4/6 میلی گرم به ازای درصد وزن خشک بهجلبک افزوده گردد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

کارخانه های
تعداد بازدید:857
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co