طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/پروژه: بررسی اثر اخلال گر هورمونی نونیل فنل بر هورمون های جنسی در ماهی کپور کوی
توضیحات:شماره مصوب: :91002-8919-12-12-014 واحد اجرا: مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تخقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ‌کننده/مجری مسئول/مجری: همایون حسین زاده صحافی سل شروع: 1394 سال خاتمه: 1395
متن:

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق:

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اختلالات آندوکرینی نونیل فنل اتوکسیلات بر تغییرات هورمون های جنسی ( تستوسترون، پروژسترون و 17 بتااسترادیول) در ماهی کپور کوی (Cyprinuscarpio carpio) پرداخته است. بدین منظور ماهیان با میانگین وزنیگرم در غالب 6 تیمار (با دارابودن یک گروه کنترل الکلی- کنترل مثبت و یک گروه دریافت کننده 17 بتااسترادیول به عنوان گروه زنواستروژنیک به همراه 3 تکرار، در مدت 21 روز و به صورت تزریق درون صفاقی غلظت های 10، 50 و 100 میکروگرم بر گرم وزن بدن، نونیل فنل دریافت نمودند. گروه کنترل الکلی تنها محلول روغن نارگیل و اتانول دریافت نمودند، درحالیکه برای ماهیان گروهکنترلهیچ گونهتزریقی صورت نپذیرفت. در ابتدا ماهی توسط محلول پودر گل میخک با غلظت 200 میکروگرم در لیتر (ppm) بی هوش شدند. این دارو سبب بیهوشی آبزیان از مرحله تسکین سبک تا از دست دادن کامل تعادل می شود. در ابتدا یک قطره از محلول را به یک بِشر 100 میلی لیتری کهاز آب همسانباآکوآریوم هاپر شدهاست اضافه کرده و با همزن شیشه ای تا یکنواخت شدن هم زده شد، سپس هر ماهی را به مدت 3-2 دقیقه در داخل محلول فوق قرار داده تا به طور نسبی هوشیاری خود را از دست بدهد و سپس تزریق انجام می گیرد. غلظت هورمون‌های جنسی( تستوسترون ، 17 -بتا استرادیول وپروژسترون ) در پلاسما به روش رادیوایمونواسی(RIA)با استفادهاز کیتتجاریImmunoTech (125I RIA kit،فرانسه) اندازه‌گیری می شود. برای این کار ابتدانمونه‌ها و موادکیترا حداقل یک ساعت قبل از شروع کار ازیخچال خارج کرده تا به دمای اتاق برسند.تمامی مواد راقبل از استفاده باتکان دادن، یکنواختشد.10 میکرو لیتر از نمونه پلاسما یا استاندارد،به اضافه 500 میکرو لیترهورمون نشان دار، به تیوب‌هایموجوددر کیت، (که از قبل آنتی بادیهورمون های مورد سنجش به دیواره‌ آن ها متصل شدهاست) اضافه ‌شد. همان طور که مشاهده می شود، تیوب‌هاپس از ورتکس نمودن،به مدت 45 دقیقه دردمای اتاق نگه داری شدند وسپس محتوایتیوب‌هاخالی و با سر وتهقرار دادنآن هابر رویکاغذخشک ‌کنبه مدت 2 دقیقه،اجازه داده شد مایع درونآن هاکاملاًخارج گردد. پساز خشک شدنتیوب‌ها ، مقدار تشعشعاتگامایآن ها دردستگاه شمارنده‌ گاما مدلLKB2 (فنلاند) اندازه‌گیری ‌شد

نتایج:

شاخص های کبدیHSI و تخمدانیGSI در جنس ماده و شاخص کبدیHSI در جنس نر تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان داد، که نونیل فنل اتوکسیلات هم در غلظت های پایین و هم در غلظت های بالا اثرات قابل توجهی برشاخص های هورمونی داشته است.همچنین تغییراتشاخص کبدی و تخمدانی در جنس ماده و و نر مشاهده شد. سطح 17-بتااسترادیول در جنس مادهدر غلظت های 10 و 50میکروگرمبر گرمافزایش یافت ، ولیاوجافزایش در تیمار 50میکروگرمدر گرم (21/3 ±66/51 ) دیده شد (05/0P<). میزانهورمونتستوستروندرجنسماده در غلظت 10 میکروگرم بر گرمنونیل فنلافزایش معنی داری ( 02/0± 84/0) در مقایسهبا غلظت های 50 و 100 میکروگرمبر گرم ازخود نشان داد(05/0P<). میزان هورمون پروژسترون نیز درجنس ماده درتمامی غلظت های نونیل فنل روند یکسانی داشته و اختلاف آماری معنی داری در مقایسهبا گروه کنترل مشاهده نشد (05/0P>).

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

-استفاده از شواهد هورمونی برای بررسی تاثیر پذیری آبزیان پرورشی از مخرب های هورمونی

استفاده از تغییرات درهورمون های استروئیدیبرای بررسی تاثیر پذیری آبزیان پرورشی از مخرب های

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

تکثیر کنندگانماهیان گرم آبیدر نواحی محتلف اقلیم کشور و کلیه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

سازمان حفاظت محیط زیست

تعداد بازدید:811
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co