طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه:‌ شناسایی مولکولی عوامل بیماریزای باکتریایی و قارچی در میگوی عاری از بیماری خاص
توضیحات:شماره مصوب: 9101k-91001-9106-12-80-14 واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر- پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: مریم میربخش سال شروع: اسفند 1391 سال خاتمه: خرداد 1394
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

در حال حاضر صنعت آبزی پروری به منظور ارائه دستورالعمل های مناسب در زمینه مدیریت بهداشتی از جمله تولید میگوی عاری از پاتوژن(Specific Pathogen Free (SPF ، نیاز به روش های حساس و قابل اعتماد برای تشخیص و شناسایی میکروارگانیسم های پاتوژن دارد. روش های مولکولی مورد استفاده در تشخیص میکروارگانیسم ها دارای قدرت تمایز بالای تاکسونومیک بوده و در ارتباط با کتابخانه های به روز دنیا است از سوی دیگر شناسایی دقیق میکروارگانیسم ها، تهیه بانک اطلاعات ژنتیکی پاتوژن های میگو و نگهداری این سویه ها گامی در جهت سبب پیشبرد پژوهش های آتی در زمینه مکانیسم پاتوژنز عوامل بیماریزا، تشخیص، درمان، پیشگیری از بیماری ها، تولید کیت های شناسایی بومی و تشخیص بیماری های نوظهور و نوپدید و منشاء آن ها خواهد بود.

روش تحقیق

در این پروژه با استفاده از روش ریبوتایپینگ به شناسایی باکتری ها و قارچ های پاتوژن بومی جداسازی شده از مرکز تولید میگوی عاری از بیماری خاص، تهیه بانک اطلاعات ژنتیکی آن ها و ثبت آن ها در بانک جهانی ژن پرداخته شد.

نتایج:

در طی نمونه برداری از میگو و آب مرکز تولید میگوی عاری از پاتوژن، 40 ایزوله باکتری جداسازی شد که 8 ایزوله‌ای بیشترین فراوانی را داشتند مورد شناسایی مولکولی براساس توالی یابی16S rDNA قرار گرفتند. باکتری های مورد شناسایی عبارتند از:Vibrio nigripulchritudo strain IS013(GenBank:KP843725)،Vibrio brasiliensisstrainIS014 (GenBank:KR186076)،Vibrio rotiferianus strain IS015 (GenBank:KR186077)،Vibrio azureus strain IS012 (GenBank:KJ018724.1)،Vibrio owensii strain IS016 (GenBank:KR186078)،Agarivorans gilvus strain IS017 (GenBank:KR186079)،Vibrio brasiliensisIS018 (GenBank:KR186080) وVibrio alginolyticus strain IS019 (GenBank:1817854)که در بانک جهانی ژن ثبت شدند. در طی این پژوهش ایزوله قارچی جداسازی نشد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

-راه اندازی و استفاده از تکنیک های مولکولی سریع در تشخیص بیماری های میکروبی

-تهیه و تدوین بانک اطلاعات میکروبی، میکروارگانیسم های آبزیان و زیستگاه آنها

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

سازمان دامپزشکی کل کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان محیط زیست، کلکسیون ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران، کلکسیون میکروبی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

تعداد بازدید:893
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co